Objava razpisov in uradne ure svetovalcev JSSČ

12.03.2018 11:12:35
Ekonomika
MKGP bo predvidoma 23. 3. 2018 objavilo tri javne razpise za čebelarje, in sicer za oddajo vlog pri ukrepih: Tehnična pomoč čebelarjem, Racionalizacija sezonske selitve panjev in Subvencioniranje vzreje čebeljih matic. V okviru ukrepa Tehnična pomoč čebelarjem se bo čebelarjem omogočila posodobitev čebelarstva, kar prispeva k izboljšanju stanja proizvodnje in trženja čebelarskih proizvodov ter s tem k izboljšani starostni strukturi čebelarjev v Sloveniji. V okviru ukrepa Racionalizacija sezonske selitve panjev se bo čebelarjem omogočilo sofinanciranje nakupa sredstev za prevoz čebel na pašo. Cilj te podpore sta posodobitev sredstev za prevoz čebel na pašo in dvig konkurenčnosti čebelarjenja. Pri ukrepu Subvencioniranje vzreje čebeljih matic se vzrejevalcem čebeljih matic dodelijo nepovratna sredstva, če so povečali vzrejo kakovostnih plemenskih (rodovniške in gospodarske) čebeljih matic. Vzreja rodovniških čebeljih matic pa se subvencionira tudi za vzdrževanje trotovskih linij na plemenilni postaji. Cilj te podpore je spodbuditi vzrejevalce čebeljih matic k vzreji kakovostnejših matic in k večjemu številu vzrejenih matic. Vlagatelji so čebelarji, ki opravljajo čebelarsko dejavnost na ozemlju Slovenije ter izpolnjujejo predpisane pogoje za dodelitev sredstev, opredeljene v javnem razpisu. Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu z začetkom ob 9. uri in traja do zaprtja javnega razpisa oziroma do 31. 7. 2018. Več informacij o objavljenih javnih razpisih lahko zainteresirani po njihovi objavi v Uradnem listu dobijo na spletnih straneh MKGP in ARSKTRP ter na tel. št. ARSKTRP: 01/580 77 92 od dneva objave javnega razpisa na internetni strani vsak dan v času uradnih ur. (Vir: Lidija Lipič Berlec, sektor za kmetijske trge, MKGP).

Več o razpisih iz ukrepov Tehnična pomoč in Racionalizacija sezonske selitve panjev si lahko preberete na: http://www.czs.si/objave_podrobno/7964 .

ČZS, JSSČ, bo po predvideni objavi javnih razpisov za tehnično pomoč čebelarjem racionalizacijo sezonske selitve panjev in subvencioniranje vzreje čebeljih matic (23. 3. 2018) kot pomoč čebelarjem pri pripravi njihovih vlog po različnih krajih v Sloveniji organizirala uradne ure. Vsem, ki imate namen kandidirati na razpis za tehnično pomoč čebelarjem oz. racionalizacijo sezonske selitve panjev, predlagamo, da si pravočasno pripravite vsa veljavna potrdila o usposabljanjih ter račune in potrdila o plačilih, ki bodo kot priloga sestavni del vloge za prijavo na javni razpis. Na svoji upravni enoti preverite, ali imate urejeno številko KMG MID (ob morebitnem črpanju sredstev iz ukrepov skupne kmetijske politike, med katere sodijo tudi vsi trije gornji javni razpisi, mora imeti kmetijsko gospodarstvo poleg nosilca KMG MID določenega tudi njegovega namestnika). Čebelarje, ki ste aktivni uporabniki sheme SMGO že pred letom objave JR in imate namen kandidirati na razpis za tehnično pomoč čebelarjem pozivamo, da to čim prej sporočite na tel. št. 01/729 61 29, da vam bomo lahko pravočasno izdali potrdilo.
Lidija Senič, vodja služb ČZS
 
Ponedeljek, 26. 3. 2018
Sedež ČZS, Brdo pri Lukovici 8, Lukovica 11.–17. ure
Pisarna JSSČ v ČRIC-u Gorenjske, Rožna dolina 50a 11.–17. ure
Pisarna JSSČ, Mestni trg 4, Metlika 11.–17. ure
Pisarna JSSČ, Ulica Štefana Kovača 40, Murska Sobota 13.–17. ure
Pisarna JSSČ v kulturnem domu, Dobrna 1a, Dobrna 11.–17. ure
Društveni prostori ČD Dravograd, Meža 10, Dravograd 12.–17. ure
KS Solkan, Trg Jožeta Srebreniča 7, Solkan 11.–15. ure
Torek, 27. 3. 2018
Pisarna ČD Ptuj in ZČD Ptuj, Trstenjakova 9, Ptuj 9.–11. ure
Pisarna JSSČ, Streliška ulica 50, Maribor 12.–16. ure
Sedež ČZS, Brdo pri Lukovici 8, Lukovica 10.–16. ure
Grm Novo mesto – Center biotehnike in turizma, Sevno 13, Novo mesto 12.–16. ure
Dom čebelarjev Brode, Brode 37, Škofja Loka 10.–16. ure