Odlok o finančnem nadomestilu zaradi visokih cen reprodukcijskega materiala, ki

24.11.2022 15:57:26
Ekonomika
Vlada je na današnji 25. seji obravnavala in sprejela Odlok o finančnem nadomestilu zaradi visokih cen reprodukcijskega materiala, ki se porabi v čebelarskem sektorju.
Upravičenec do finančnega nadomestila je čebelar, ki je bil na dan 20. 8. 2022 vpisan v Centralni register čebelnjakov in je imel na dan 31. 10. 2021 v registru prijavljene najmanj 4 čebelje družine. Nadomestilo se dodeli v obliki pavšala na v višini 10 € na čebeljo družino. Skupna višina namenjenih sredstev za čebelarje znaša 1,96 mio. €.

Pogoji so tudi, da:
-  je čebelar v letu 2021 poročal v skladu s predpisi, ki urejajo označevanje čebelnjakov in stojišč,
- je čebelar imetnik TRR v skladu z zakonom, ki določa kmetijstvo in
- najkasneje peti dan po uveljavitvi odloka v Uradnem listu ni v postopku zaradi insolventnosti po določbah zakona, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje in na dan uveljavitve odloka nima neporavnanih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo v višini, ki presega 50 €. 
 
Za pridobitev pomoči ni potrebno vložiti vloge. Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (AKTRP) bo izdala informativne odločbe, ki jih bodo upravičenci prejeli na dom.
 
Vir: MKGP
Tina Žerovnik, svetovalka za ekonomiko čebelarstva, JSSČ