Prevozno čebelarstvo - v Register žive kulturne dediščine

22.06.2015 18:10:45
Prevozno čebelarstvo - tradicionalno slovensko čebelarjenje v Register žive kulturne dediščine


Brane Kozinc mi je danes sporočil dobro novico. Spet ena od promocij Slovenskega čebelarstva doma in v tujini. Hvala Brane in Anja!

Sporočilo: 

Unescova Konvencija o varovanju nesnovne kulturne dediščine (2003), ki opredeljuje nesnovno kulturno dediščino kot »prakse, predstavitve, izraze, znanja, veščine in z njimi povezana orodja, predmete, izdelke in kulturne prostore, ki jih skupnosti, skupine in včasih tudi posamezniki prepoznavajo kot del svoje kulturne dediščine«, je bila sprejeta na 32. konferenci Unesca v Parizu, v oktobru leta 2003. V Sloveniji je bila ratificirana konec leta 2007. Do leta 2012 jo je ratificiralo 145 držav.

Posebna zahvala velja Kaji Beton, ki je posredovala možnost za vpis.
  
Veste, da se je prevozno čebelarjenje začelo prav v naši okolici? Tako so bili naši predniki prvi na svetu, ki so prenašali in prevažali čebele na pašo. Prvi zapis o prevažanju čebel na pokljuško pašo je že iz leta 1691, zapisan v urbarju gospostva Bled.
  
22. 6. 2015 sva bila Anja Bunderla in Brane Kozinc obveščena:
 
"Delovna skupina Koordinatorja varstva žive kulturne dediščine je v mesecu juniju 2015 obravnavala prejeto pobudo Prevozno čebelarstvo - tradicionalno slovensko čebelarjenje. Delovna skupina je mnenja, da je čebelarstvo na Slovenskem primerna enota za vpis v Register žive dediščine. Zaradi velikega števila možnih nosilcev, se bo Koordinator o najprimernejšem načinu vpisa v Register posvetoval s Čebelarsko zvezo Slovenije." (Za koordinatorja varstva žive kulturne dediščine, dr. Bojana Rogelj Škafar, direktorica, Slovenski etnografski muzej)
 
 
Uspešen vpis prevoznega čebelarjenja v Register žive kulturne dediščine pomeni še eno nadgradnjo in da čebelam in radovljiškemu ter slovenskemu čebelarstvu podelimo mesto, ki si ga zaslužijo. Cenimo naravo z našo kranjsko sivko!
 
Lep pozdrav,
 
Anja Bunderla in Brane Kozinc

p.s.
Čebelarska zveza bo imenovala delovno skupino, ki bo pripravila vse strokovne podlage za vpis. Skupino bomo imeniovali na 1. naslednji seji UO ČZS. Predlagal bom, da sta vključena tudi Anja in Brane.

Boštjan Noč, predsednik ČZS

ps

Koordinator varstva žive dediščine je prejel pobudo za vpis prevoznega čebelarstva v Register žive dediščine. Delovna skupina Koordinatorja je pobudo obravnavala na svoji seji dne 16. 6. 2015. Menila je, da je čebelarstvo na Slovenskem primerna enota za vpis v Register žive dediščine. V nadaljevanju postopkov bo določen način vpisa v Register. Predvideni nosilec enote je Čebelarska zveza Slovenije.

Čebelarstvo je torej v postopku vpisa v Register žive dediščine, ni pa še vanj vpisano. Seznam že vpisanih enot je dostopen na
https://urednik.typo3.sigov.si/mk/si/storitve/razvidi_evidence_in_registri/register_zive_kulturne_dediscine/seznam_registriranih_enot_zive_kulturne_dediscine/.


admin