Podporniki deklaracije
Podporniki deklaracije                       

"Ogroženost čebel in pristnost medu"

 

 

Podpisniki deklaracije podpisane 26. avgusta 2018 v Gornji Radgoni:

 1. Čebelarska zveza Slovenije (26.8.2018)
 2. Čebelarska zveza Federacije Bosne in Hercegovine (26.8.2018)
 3. Čebelarska zveza Črne Gore (26.8.2018)
 4. Hrvaška čebelarska zveza (26.8.2018)
 5. Zveza čebelarskih združenj Republike Makedonije (26.8.2018)
 6. Zveza združenj čebelarjev Republike Srpske (26.8.2018)
 7. Zveza čebelarskih organizacij Srbije (26.8.2018)
 8. Španska fundacija prijateljev čebel (27.8.2018) - izjava
 9. Zveza čebelarjev Kadulja, Ljubuški, BIH (28.8.2018) - izjava
 10. Bratstvo ukrajinskih čebelarjev (5.9.2018) - izjava
 11. APIMONDIA, mednarodna čebelarska organizacija (10.9.2018) - izjava
 12. Združenje čebelarjev "Matica" Kakanj Bosna in Hercegovina (12.9.2018) - izjava
 

Dodatna pisma podpore:

 1. Slovenska ljudska stranka (27.8.2018)
 2. Občina Žirovnica (27.8.2018)
 3. Občina Ivančna Gorica (28.8.2018)
 4. Alojz Peterle (29.8.2018)
 5. Občina Divača (30.8.2018)
 6. Franc Bogovič (30.8.2018)
 7. Občina Lukovica (31.8.2018)
 8. Občina Vrhnika (31.8.2018)
 9. Občina Tabor (31.8.2018)
 10. Občina Križevci (3.9.2018)
 11. Občina Log - Dragomer (4.9.2018)
 12. Občina Tržič (5.9.2018)
 13. Občina Šentilj (7.9.2018)
 14. Občina Laško (11.9.2018)
 15. Občina Ribnica (12.9.2018)
 16. Občina Dobrna (27.9.2018)


V nedeljo, 26. avgusta 2018, je na sejmu AGRA v Gornji Radgoni v Sloveniji potekal dan ko je bila podpisana deklaracija med čebelarskimi zvezami Slovenije, Bosne in Hercegovine, Črne Gore, Hrvaške, Makedonije, Republike Srpske in Srbije.

 

V zadnjem obdobju različnih dejavniki vplivajo na trajnostni obstoj čebelarstva. Globalne klimatske spremembe, sprememba in onesnaženost okolja, pojav novih bolezni, pa tudi prisotnost ponaredkov medu na tržišču, vplivajo na ogroženost čebel in obstoj čebelarjev.

 

Slovenski čebelarji se zavedamo pomena čebel in njihove tesne povezanosti z okoljem, zato smo predlagali, da s somišljeniki podpišemo deklaracijo, ki je bila kasnje poslana tudi čebelarskim organizacijam v EU in izven nje.

 

Podpisniki deklaracije se aktivno zavzemamo:

 • za razglasitev medonosnih čebel kot ogroženih in sprejem ukrepov za njihovo zaščito;

 • za aktivno ozaveščanje potrošnikov o pomenu uživanja lokalno pridelanih čebeljih pridelkov;

 • za spodbujanje potrošnikov za nakup lokalno pridelanega medu neposredno od čebelarjev;

 • za ozaveščanje potrošnikov o pomenu informiranja o poreklu medu pred vsakim nakupom;

 • da pristojne službe na nacionalni ravni in ravni EU intenzivneje preprečujejo pojav ponarejenega medu na trgu in po potrebi spremenijo zakonodajo o označevanju medu.

 

Podpisniki apeliramo da:

 • nacionalne vlade podprejo naša skupna prizadevanja za razglasitev čebel za ogrožene;

 • nacionalne vlade namenijo več sredstev za promocijo lokalnih izdelkov;

 • pristojne službe v kmetijskih programih namenijo dodatna sredstva za spodbujanje sejanja medonosnih posevkov na kmetijskih površinah;

 • pristojne službe še intenzivneje ozaveščajo splošno javnost o ogroženosti čebel in drugih opraševalcev;

 • pristojne službe aktivneje spodbujajo nakup lokalno pridelanih čebeljih pridelkov, neposredno pri proizvajalcih, in o prednostih neposrednega nakupa ozaveščajo potrošnike;

 • pristojne služb poostrijo nadzor nad ponarejenim medom tako na nacionalni ravni kot tudi na območju širšega trga.


Le skupaj bomo poskrbeli za ohranitev čebel! Čebelarska zveza Slovenije

Deklaracija podpisana 26. avgusta 2018 v Gornji Radgoni

Izjava o podpori deklaracije
 


Supporters of the declaration                       

"Threat of bees and authenticity of honey"
 

Declaration signed 26th August 2018 2018 in Slovenia, Gornja Radgona:

 1. Slovenian Beekeepers' Association (26.8.2018)
 2. Beekeeping Association of the Federation of Bosnia and Herzegovina (26.8.2018)
 3. Montenegro Beekeeping Association (26.8.2018)
 4. Croatian Beekeeping Association (26.8.2018)
 5. Beekeeping Association of the Republic of Macedonia (26.8.2018)
 6. Union of Beekeepers Association of Republika Srpska (26.8.2018)
 7. Serbian Beekeeping Association (26.8.2018)
 8. Friends of the Bees Foundation (Spain) (27.8.2018) - statement
 9. Beekeeping Association Kadulja (Bosnia) (28.8.2018) - statement
 10. Brotherhood of Ukrainian Beekeepers (5.7.2018) - statement
 11. APIMONDIA, International Federation of Beekeepers' Associations (10.9.2018)statement
 12. Association of Beekeepers "Matica" Kakanj Bosnia and Herzegovina (12.9.2018) - statement
 

On Sunday 26th August 2018 there was a Beekeepers’ Day at the AGRA Fair in Gornja Radgona in Slovenia, where was signed a declaration between the beekeeping associations of Slovenia, Bosnia and Herzegovina, Montenegro, Croatia, Macedonia, Republika Srpska and Serbia.

 

Lately, various factors influence the sustainability of beekeeping. Global climate change, environmental change and contamination, the appearance of new diseases as well as the presence of fake honey in the market all endanger bees and the existence of beekeepers.

 

Slovenian beekeepers are aware of the importance of bees and their close connection to environment so we had proposed to our supporters to sign a declaration, which was later sent to beekeeping organizations in the EU and beyond.

 

The signatories of the declaration are actively committed to:

 • declaring honey bees an endangered species and adopting measures for their protection;

 • actively raising awareness of the importance of consuming locally produced hive products;

 • encouraging consumers to buy locally produced honey directly from the beekeepers;

 • raising awareness of the importance of informing oneself about the origin of honey before each purchase;

 • making sure that competent authorities on the national and EU level increase their efforts in preventing the emergence of fake honey on the market and amend the legislation on labelling honey if necessary.

 

The signatories appeal to:

 • national governments to support our common efforts to declare bees an endangered species;

 • national governments to allocate more funds to the promotion of local products;

 • competent authorities to allocate additional funds in agricultural programmes to encourage the sowing of nectar plants on agricultural land;

 • competent authorities to increase their efforts in raising the general public’s awareness of the endangerment of bees and other pollinators;

 • competent authorities to more actively encourage the purchasing of locally produced hive products directly from the producers and raise awareness of the benefits of direct purchasing;

 • competent authorities to tighten the control over fake honey on the national level as well as on wider market areas.

 •  

It is only with joined forces that we can ensure the preservation of bees!  Slovenian Beekeepers' Association

Declaration signed 26th August 2018 in Slovenia, Gornja Radgona

Statement of support for the declaration

Podobne vsebine