LR panj

Od vseh vrst nakladnih panjev je daleč najbolj razširjen Langstroth-Rootov. To je standardni panj v Združenih državah Amerike, ki ga uporablja 95% čebelarjev. Iz Amerike se je razširil po vsem svetu in prevladuje povsod, razen v državah, kamor se je razširil kulturni vpliv Nemčije, Vendar v zadnjih desetletjih prodira tudi v te države. V Franciji in nekdanji Sovjetski zvezi, ki nista bili pod vplivom Nemčije, je prevladoval Dadant-Blattov panj. vendar ga tudi tam nadomeščajo z Langstrothovim.

Lorenz Lorain Langstroth (1810-1895) velja za očeta ameriškega čebelarstva. Panj, ki ga je iznašel v prejšnjem stoletju, je imel nekaj nepotrebnih delov, zato so ga predelali (Root, 1838-1924) in vse nepotrebno opustili. Leta 1889 so ga začeli množično izdelovati. Ker pa so zadržali Langstrothovo mero satnika in zunanje mere naklad, se ga je prijelo ime Langstroth-Rootov panj.
Opis Langstroth Rootovega (LR) panja

LR-panj ima več sestavnih delov:
* podnico s premakljivim žrelom
* velike naklade z 10 okvirji
* dvetretjinske naklade z 10 okvirji
* male ali polnaklade z 10 okvirji
* pitalnik
* notranji pokrov in okvir z mrežo
* matično rešetko
* pokrov panja

Vsi našteti sestavni deli so premakljivi in jih uporabljamo po potrebi, odvisno od letnega časa in namena. Med prezimovanjem panj omejimo na najmanjšo velikost (dve nakladi), v času paš, zlasti obilnih, pa ga povečamo z dodajanjem naklad. Ker lahko prostor med pašo poljubno povečamo, ni potrebno točenje pred koncem paše, da ne motimo čebel pri njihovem delu. Zato je po obilnih pašah videti stojišče naknadnih panjev z vsemi dodatnimi nakladami kot miniaturna stolpniška četrt, kar je želja vsakega čebelarja.

Preden začnemo opisovati posamezne dele, naj opozorimo na zelo pomembno stvar: panji oziroma njegovi sestavni deli morajo biti solidno izdelani in do milimetra natančno. Nobena stvar ne povzroča toliko težav in dela, kot če posamezni panjski deli predčasno odpovedo. Panji so prosto stoječi in izpostavljeni vsem mogočim vremenskim vplivom, od močne sončne pripeke do dežja in mraza. Če niso narejeni iz dobrega in predvsem dovolj suhega lesa, začnejo naklade pokati na vseh koncih. Posledica je, da čebele izletavajo na raznih mestih, kar ima zelo neugodne posledice, zlasti pri prevažanju ali pa jeseni, ko je nevarnost jesenskega ropa zelo velika. Enako ali pa še bolj velja za satne okvirje. Vse izpadajoče grče v lesu je treba nadomestiti z lesenimi čepi. Žal ugotavljamo, da so panji nekaterih izdelovalcev čebelarske opreme zelo slabo narejeni. To dejstvo pri čebelarjih povzroča nemalo jeze in posredno vpliva tudi na samo širjenje tega panjskega sistema pri nas.

Kot smo že omenili, je zelo pomembna do milimetra natančna izdelava po standardnih merah. Pri pregledovanju čebel, selitvah, združevanju itn. se pogosto zgodi, da posamezne panjske dele prenašamo iz enega v drug panj. Če niso natančno izdelani, tega dela enostavno ne moremo opraviti, tako da je izničena največja prednost nakladnih panjev pred drugimi panjskimi sistemi.

Najboljši izdelovalci panjev so mizarji, ki so tudi sami čebelarji. Zato priporočamo, da si, če je le mogoče, nabavljate opremo pri takih obrtnikih. Ti vedo povedati, da so najboljše tiste serije, ki so narejene iz ene skladovnice desk, ker so vse enako suhe in približno enake kakovosti. Krčenje oziroma raztezanje lesa, ki je neogiben pojav, je približno povsod enako.
Sicer so nakladni panji, razen okvirjev, tako enostavne konstrukcije, da jih lahko sam izdela vsak povprečno spreten čebelar. Prvi tako izdelani panji resda ne bodo za .mednarodno razstavo», toda zlasti začetniki si lahko tako olajšajo finančno breme, ki je ob začetku čebelarjenja precejšnje.

Vse naklade, podnica in streha se ponavadi izdelujejo iz 20 mm debelih smrekovih ali jelovih desk. Poznamo tudi panje, ki so izdelani iz prešane slame v kombinaciji z lesom ali s stiroporom in podobno, vse z namenom, da bi bile družine v njih bolj toplotno zaščitene. Tako izdelani panji so občutno dražji, toda praksa je pokazala, da tudi v naših najtrših podnebnih razmerah popolnoma zadoščajo 20 mm debele lesene stene.

Nekdaj smo pred izgubo toplote in zaradi zaščite pred vetrom pri zazimovanju ovijali panje s strešno lepenko ali polivinilom, vendar je prevladalo spoznanje, da je tudi to delo odveč. Pogoj so le zdrave in močne družine z zadostno in primemo zimsko zalogo.

Predebele panjske stene in razne dodatne toplotne zaščite samo dražijo panj in ga delajo težjega. Delujejo pa tudi kot hladilnik, ker spomladi skozi debelejše stene težje in počasneje prodira sončna toplota, ki ogreva notranjost panja.

Podnica s premakljivim žrelom
Zunanja širina podnice znaša 412 mm, dolga pa je 557 mm. Ker je zunanja dolžina normalne naklade le 504 mm, je razlika 53 mm pravzaprav brada, kamor čebele sedajo, ko vzletavajo ali priletavajo v panj. Med pašo pa je 53 mm dolga 'brada. prekratka, zato jo lahko podaljšamo s tanko deščico ali lesonitom, ki ga porinemo pod spodnji del podnice.
Sestavljena je iz dveh stranskih letev, dolgih 557 mm, širokih 50 mm in debelih 20 mm. 20 mm od zgornjega roba letve je 6 mm globok in 20 mm širok utor, v katerega je nameščeno dno iz desk, ki so med seboj spojene na pero in utor. Na sprednji in zadnji strani zgoraj ima podnica še dve letvi s prerezom 20 x 20 mm in dolgi 37 mm. Zadnja letvica je pritrjena na podnico z žeblji, ki so pribiti s spodnje strani. Sprednja letvica pa je premakljiva in rabi kot žrelo. Na njej sta izrezani dve žreli: večje je dolgo 116 mm in visoko 10 mm, manjše pa dolgo 50 mm in je izrezano tako, da z obračanjem letvice lahko spreminjamo njihovo lego. Manjše žrelo uporabljamo pozimi. V času poletne vročine in pri dobrih pašah pa odstranimo celo letvico iz panja, da lahko čebele izletavajo po vsej širini podnice.
V zadnjih letih so nekateri čebelarji uvedli višjo podnico. Vanjo je vgrajen smukalnik za smukanje cvetnega prahu in rabi tudi za mrežo proti varozi. To je morda primerno le za čebelarje, ki čebel ne prevažajo. Panj mora biti v času poletnih opravil in pri prevažanju enostaven in lahek, brez vseh dodatkov, ki se jih uporablja mogoče le enkrat ali dvakrat na leto in še to za kratek čas.
Podnica je najbolj izpostavljen panjski del in razmeroma hitro propada. Dobro je, da jo s spodnje strani pred vlago zaščitimo z raznimi premazi.

Naklada
Standardni LR-panj je sestavljen iz treh velikih naklad. Med spomladanskim razvojem se ponavadi uporabljata dve za razvoj čebelje družine, tretja pa rabi za medišče.
Poleg velikih naklad se uporabljajo tudi male naklade, zlasti v Ameriki, kjer se bolj kot kjerkoli na svetu ukvarjajo s pridelovanjem medu v satju. V okvirje malih naklad se vstavijo okvirčki, v katerih čebele zgrade satje in ga napolnijo z medom. Primerne so tudi za proizvodnjo sortnih medov.
V zadnjem času se je začela uveljavljati tudi dvetretjinska naklada, ki je po višini med obema opisanima. Za prenašanje je lažja od velike, kar je zlasti pomembno za starejše ljudi. Popolnoma polna velika naklada tehta okrog 30 kg, dvetretjinska 20 kg, mala pa 12 kg.
Dvetretjinska naklada se lahko uporablja tudi kot plodišče. Če sestavimo panj samo iz dvetretjinskih naklad, lahko zaradi manjše višine z njimi čebelarimo z dvomatičnim sistemom. V praksi se uporabljajo tudi kombinacije med naštetimi nakladami.
Vse stranice naklade so med seboj spojene z zobci ali cinki. Najboljši so poševni cinki, nekoliko slabši so ravni, spajanje na pero in utor pa pri tej vrsti panja ni priporočljivo.
Na sprednji in zadnji steni naklade je zgoraj na notranji strani po celi dolžini izdolben polovični utor, v katerem so obešeni satniki. Utor je 11 mm širok in 17 mm globok.
Na sprednji in zadnji steni naklade je na spodnji strani znotraj pribita letvica s prerezom 6 x 6 mm in dolga 37 mm. Te letvice pri prevažanju preprečujejo premikanje naklad levo ali desno oz. naprej in nazaj. Poleg tega pritiskajo tudi na okvirje v nakladah, ki se zato ne morejo premikati. Imajo pa še eno zelo pomembno vlogo: naj bo panj še tako solidno izdelan, se zlasti na sprednji strani pojavijo zaradi sušenja večje ali manjše reže med nakladama. Pribita letvica zapira tako nastale reže in s tem preprečuje izletavanje čebel tam, kjer ni zaželeno.
Na sredini vsake stranice naklade so izrezane vdolbine, globoke 8 mm, dolge 100 mm in široke 25 mm. Namenjene so za prijemanje, dviganje in prenašanje naklad. V vdolbino na sprednji stranici je izvrtana luknja s premerom 20 mm, ki rabi kot pomožno žrelo. Ta žrela po potrebi odpiramo in zapiramo z lesenimi čepi, ki so boljši od plutovinastih, saj te zlasti pozimi radi kljujejo razni ptiči in s tem motijo čebele pri prezimovanju.
Na notranji strani sprednjih in zadnjih stranic naklade lahko naredimo enega ali več utorov, v katere vstavimo pregradno desko iz lesa ali lesonita. Tako razdelimo naklado v več oddelkov, ki rabijo za rezervne družinice in ne potrebujemo posebnih manjših panjičev (prašilčkov). Enaki utori morajo biti tudi v sprednjih in zadnjih letvicah podnice, da je mogoče poriniti pregradno desko do dna podnice, kar onemogoča prehajanje čebel iz enega oddelka v drugega. Sprednja premakljiva letvica pa mora imeti ustrezna žrela, odvisno od tega, na koliko oddelkov je razdeljena naklada.

MERE VELIKE NAKLADE 
Prehod za čebele nad nosilno letvico okvirja
7 mm
Zunanja višina okvirja
232 mm
Razdalja od spodnje letvice okvirja do roba naklade
3 mm
Skupna višina naklade
242 mm
10 okvirjev po 36 mm
360 mm
Prostor za delo z okvirji
12 mm
Debelina desne in leve stranice naklade
40 mm
Skupna zunanja širina naklade
412 mm
Zunanja dolžina okvirjev brez nosilcev
450 mm
Dva prehoda za čebele med okvirj iin steno naklade
14 mm
Skupna debelina sprednje in zadnje stene naklade
40 mm
Skupna zunanja dolžina naklade
504 mm

MERE DVETRETJINSKE IN MALE NAKLADE
Zunanja širina in dolžina obeh naklad sta popolnoma enaki kot pri veliki nakladi, različne so le višine.

DVETRETJINSKA NAKLADA 
Prehod za čebele nad nosilno letvico okvirja
7 mm
Zunanja višina okvirja
160 mm
Razdalja od spodnje letvice okvirja do roba naklade
3 mm
Skupna višina naklade
170 mm

MALA NAKLADA 
Prehod za čebele nad nosilno letvico okvirja
7 mm
Zunanja višina okvirja
137 mm
Razdalja od spodnje letvice okvirja do roba naklade
3 mm
Skupna višina naklade
147 mm

Opis in mere LR-okvirja
Okvir je najpomembnejši sestavni del panja. Omogoča pregled panjev in točenje medu, zato varčevanje pri nabavi okvirjev ni upravičeno. Nobena stvar ne povzroča toliko težav, kot če predčasno odpovedo okvirji. Če se deformirajo, zlasti pri pregledovanju, dražimo s tem čebele in nam delo z njimi ni več v užitek, ampak lahko postane prava mora.
Najbolj razširjen je Hoffmanov okvir, imenovan po ameriškem čebelarju, ki ga je izumil. Zgornje nosilne letvice okvirja so na vsaki strani za 15 mm daljše od zunanje dolžine okvirja. To so ušesa, na katerih visijo okvirji v polutorih naklade. Bočne letvice so v zgornji tretjini široke 36 mm, v spodnjih dveh tretjinah pa 28 mm. Širši del rabi kot razstojišče med posameznimi sati. Širina ulic znaša okrog 11 mm. Letvice Hoffmanovega okvirja so med seboj spojene z zobci ali cinki.
Ker bi bilo opisovanje omenjenega okvirja preveč zapleteno, svetujemo vsem, ki bi ga želeli sami izdelovati, naj si priskrbijo ustrezen vzorec.
Izdelani so iz kakovostnega smrekovega ali lipovega lesa.

Avtor: Uroš Vidmar


Načrt LR panja:
1. zunanji pogled
2. skica
Podobne vsebine
AŽ panj
LR panj