Zastrupitev čebel


 


Današnja sodobna kmetijska proizvodnja temelji na štirih stebrih: uporabi umetnih gnojil, umetnem namakanju proizvodnih površin , intenzivni uporabi pesticidov in uporabi žuželk za opraševanje rastlin. Na žalost pa se vse prepogosto dogaja, da uporaba pesticidov v cilju obvarovanja kmetijskih kultur pred škodljivimi organizmi povzroča množične pomore žuželk, med katerimi so najpomembnejše čebele. Spoznanje, da je od opraševanja čebel odvisno več kot 80 % kulturnih rastlin in da bi z odmrtjem čebel v istem trenutku izginilo z obličja Zemlje preko 20.000 rastlinskih vrst, predstavlja veliko obvezo za vse kmetijske pridelovalce. Ti morajo tako ves čas skrbeti za kočljivo ravnovesje med obvarovanjem svojih pridelkov s pesticidi in obvarovanjem čebel.

Varstvo čebel pred zastrupitvami

Da bi se čebelarji izognili pomorom čebel in zavarovali čebele pred zastrupitvami  s FFS je potrebno:

 • - izbrati najmanj rizično mesto za postavitev čebelnjaka, daleč od področja z intenzivno kmetijsko pridelavo. Ker Slovenijo pokriva skoraj 2/3 gozdnih površin, naj ne bi imeli težav z iskanjem takšnega primernega  mesta.,
 • - imeti registriran čebelnjak in v čebelarskem društvu narejen pašni red. Podatki o čebelnjakih so digitalizirani in tako dostopni vsem uporabnikom FFS. Ti nas bodo tako lahko pred uporabo sredstev , ki so strupena ali nevarna za čebele, pravočasno obvestili
 • - obiskati osnovno usposabljanje o zdravstvenem varstvu rastlin in si tako pridobiti vse potrebne informacije o nevarnostih pesticidov .
 •                                                                                                  - imeti dobre in pristne odnose z vsemi uporabniki FFS v okolici našega čebelnjaka.
 •                                                                                                  - spremljati obvestila v sredstvih javnega obveščanja o uporabi FFS.
 •                                                                                                  - uporabnike pesticidov še dodatno opozarjati na nevarnost teh strupov.

V intenzivni pridelavi hrane se uporabi fitofarmacevtskih sredstev vsaj zaenkrat ni mogoče izogniti, kljub prizadevanju mnogih za zmanjšanje njihove uporabe . Zaradi tega bo vedno obstajala možnost zastrupitve čebel z njimi. Rezistenca tj. odpornosti bolezni na fitofarmacevtska sredstva in uporaba novih znanj o varstvu rastlin ima posledico, da kemični imperiji izdelujejo vsako leto nova FFS in uporabljajo nove tehnologije. Ena od takšnih tehnologij je primer uporabe genetskega spreminjanja rastlin. Pri tem postopku v rastlino vnesejo gen, ki naredi to rastlino neužitno (strupeno) za nekatere škodljivce. Tako se znebimo škodljivcev brez pesticidov, to ima pomemben ekonomski učinek, zelo pozitivno pa bi take rastline vplivale na naše okolje, saj bi s tem občutno zmanjšali uporabo strupenih snovi na poljih. Vendar moramo biti pri takih rastlinah previdni, da takšen gen ki naredi rastlino strupeno za škodljivce, ni morda strupen za čebele in ne na koncu tudi za človeka.

Protokol v primeru zastrupitve čebel
 
 Ministrstvo za kmetijstvo in okolje določa postopek v primeru pomora čebel zaradi suma zastrupitve čebel ali drugih vzrokov pomora čebel.
 
V primeru pomora čebel postopek prijave in ugotavljanja vzrokov pomora poteka po naslednjem vrstnem redu:
 
1. Čebelar o pomoru obvesti regionalni Center za obveščanje v Republiki Sloveniji na telefonsko številko 112 ne glede na uro in dan v tednu.
 
2. Pristojni center za obveščanje v Republiki Sloveniji obvesti:
 
Pristojno enoto Nacionalnega veterinarskega inštituta Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani (NVI):
i..v rednem delovnem času (od ponedeljka do petka, od 7.-15. ure):

 1. NVI enota Ljubljana, 041 650 158
 2. NVI enota Maribor, 041 645 792
 3. NVI enota Novo mesto, 041 649 495
 4. NVI enota Nova Gorica, 041 740 805
 5. NVI enota Nova Gorica, 041 645 763
 6. NVI enota Celje, 041 900 005
 7. NVI enota Kranj, 041 645 769
 8. NVI enota Murska Sobota, 031 622 730
 9. //. Izven rednega delovnega časa: (01) 4779 353
Pristojne enote IRSKGH v rednem delovnem času na številke objavljene na elektronskem naslovu:
http://www.mkgp.aov.si/si/oroani v sestavi/inšpektorat za kmetijstvo poz darstvo hrano/ter
 
Območne urade VURS v rednem delovnem času, na številke objavljene na elektronskem naslovu: http://www. vurs.gov. si.
 
3. Veterinar NVI vedno prvi pregleda čebele in izda izvid o pregledu čebel. Če postavi sum na zastrupitev čebel, o sumu obvesti kmetijskega inšpektorja in uradnega veterinarja.

Veterinar NVI v primeru pomora čebel zaradi suma na zastrupitve ali drugih vzrokov pomora čebel svetuje čebelarju, da prijavi policiji sum kaznivega dejanja povzročitve škode.
Obveščeni kmetijski inšpektor ob sumu zastrupitve s fitofarmacevtskimi sredstvi sproži postopek ugotavljanja nepravilne rabe fitofarmacevtskih sredstev na območju doleta čebel.
Obveščeni uradni veterinar izvede postopek glede spoštovanja zahtev varnega dajanja živil na trg.

Policija vodi postopek v skladu s svojimi pooblastili.

Pomoč čebelam pri zastrupitvah

Pravočasno odkrivanje zastrupitev s FFS je v čebelarstvu odločilnega pomena, za preprečevanje nadaljnjega zastrupljanja. Le s hitrimi in pravočasnimi posegi lahko pomagamo prizadetim čebeljim družinam, pa tudi krivca za pomor čebel je lažje odkriti ob pravočasnem ukrepanju.
Pri čebeljih družinah, ki so bile žrtev zastrupitev s FFS je potrebno v cilju zmanjšanja vpliva strupenih snovi, napraviti sledeče ukrepe:

 • odstraniti sate z zastrupljenim cvetnim prahom in svežo medičino,
 • zožiti gnezdo na toliko satov, kolikor jih čebele na gosto posedajo
 • dodati pašne čebele iz rezervnih družin, v kolikor tudi te niso zastrupljene
 • več dni dodajati  hrano v obliki redke mlačne sladkorne raztopine ( na 1 del sladkorja damo 3 dele vode)

Zastrupljenim čebeljim družinam, je potrebno posvetiti veliko pozornosti in časa, ker dolgo časa zaostajajo v razvoju. Redno jih je treba dohranjevati ali pa jim oskrbeti dobro pašo bogato s cvetnim prahom. .Z njimi ravnamo kakor bi s  zdravimi čebelami zgodaj spomladi.