Predstavitev


1.    JAVNA SVETOVALNA SLUŽBA V ČEBELARSTVU  - JSSČ

Javna svetovalna služba v čebelarstvu (v nadaljevanju JSSČ) deluje v okviru Čebelarske Zveze Slovenije, Brdo pri Lukovici 8, Lukovica (v nadaljevanju ČZS). V letu 2008 je s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano prejela Koncesijo za izvajanje javne svetovalne službe v čebelarstvu do konca marca 2015. S sklepom in odločbo Vlade RS z dne 26. marca 2015 ter pogodbo o izvajanju koncesije javne svetovalne službe v čebelarstvu za obdobje 1.4. 2015 do 31.12. 2020 št. 014-35/2015/24 z dne 1. aprila 2015 izvaja JSSČ naloge,  ki so določene v 127. a členu Zakona o kmetijstvu:
-    svetovanje na področju tehnologije, ekonomike in varne hrane;
-    svetovanje pri izdelavi razvojnih načrtov čebelarstva;
-    svetovanje pri uveljavljanju ukrepov skupne kmetijske politike s področja čebelarstva;
-    svetovanje pri organizaciji in delovanju organizacij proizvajalcev iz 107. člena ali skupin proizvajalcev iz 107. a člena tega zakona;
-    svetovanje pri pripravi predpisov s področja čebelarstva;
-    sodelovanje pri pripravi razvojnih programov v čebelarstvu;
-    ozaveščanje mladine in širše javnosti o pomenu čebelarstva;
-    druge svetovalne naloge v čebelarstvu.

Vlada Republike Slovenije je na 40. redni seji dne 19.11.2020 sprejela sklep, s katero se obdobje izvajanja koncesije za javno svetovalno službo v čebelarstvu podaljša za eno leto, in sicer do 31. decembra 2021.


2.    CILJI JSSČ DO LETA 2020 

Program JSSČ je skladen tako z dolgoročnima ciljema Resolucije o zaščiti kranjske čebele, to sta ohraniti pasemsko čistost kranjske čebele in ohraniti enakomerno in zadostno poseljenost čebeljih družin po vsej Sloveniji, kot tudi s cilji posameznih ukrepov Operativnega programa za izvedbo Resolucije o zaščiti kranjske čebele (v nadaljevanju OPRKČ) in strateškimi in razvojnimi cilji Resolucije o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020, kot tudi s cilji Strategije za izvajanje Resolucije o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020 na področju čebelarstva. V letnih programih sledimo ciljem in nalogam omenjenih dokumentov.

3.    SVETOVALCI SPECIALISTI
Svetovalci specialisti opravljajo naloge, ki jih določa 127 a. člen Zakona o kmetijstvu (točka 1).

Uradne ure na sedežu JSSČ (na Čebelarskem centru Slovenije): ponedeljek od 10. do 14., četrtek od 8.00 do 12.00 ter od 13.00 do 14.00 ure  in petek od 8.00 do 10.00 ure.

Kontaktni podatki:

•    Ana Janžekovič, mag. inž. prehr., svetovalka specialistka za področje varne hrane, tel. 01/729 61 33, 040/436 514, ana.janzekovic@czs.si
•    Aljaž Debelak, dipl. izob. biol. in kem (UN), svetovalec specialist za področje varne hrane, tel. 01/729 61 29, 040/436 519, aljaz.debelak@czs.si  
•    Simon Golob, dipl. inž. kmet. zoot. (UN), svetovalec specialist za tehnologijo čebelarjenja, 01/729 61 12, 030/604 015, simon.golob@czs.si
•    Zlatica Kovačević, posl. sekr., administratorka JSSČ, 01/729 61 24, 030/604 009, zlatica.kovacevic@czs.si
     Ob četrtkih imajo uradne ure na sedežu JSSČ še:
•    Vlado Auguštin, univ. dipl. inž. teks. tehnol,. svetovalec specialist za tehnologijo čebelarjenja, 01/729 61 24, 040/436 516, vlado.augustin@czs.si
•    Tina Žerovnik, dipl. biol. (UN),  svetovalka specialistka za ekonomiko, 01/729 61 04, 040/436 513, tina.zerovnik@czs.si
•    Mojca Pibernik, mag. ekol. biod.,  svetovalka specialistka za ekonomiko, 01/729 61 28, 040/436 518,
mojca.pibernik@czs.si
•    Tomaž Samec, univ. dipl. inž. zoot., svetovalec specialist za področje varne hrane, 01/729 61 28, 040/436 517, tomaz.samec@czs.si
•    Aleš Bozovičar, dipl. inž. zoot., opazovalec in napovedovalec čebeljih paš (opravlja tudi naloge svetovalca specialista), 01/729 61 31, 041/644 217, ales.bozovicar@czs.si
•    Lidija Senič, mag. menedž. vseživlj. izobr., vodja služb ČZS, 01/729 61 10, 040/436 515,
lidija.senic@czs.si

 
Uradne ure na izpostavah JSSČ:
 
Vlado Auguštin – svetovalec specialist za tehnologijo čebelarjenja
Tel.: 040/436 516
E-pošta: vlado.augustin@czs.si
Regionalna izpostava: Mestni trg 4, 8330 Metlika
Uradne ure: ponedeljek od 10.00 do 14.00 in petek od 8.00 do 10.00 ure

Tina Žerovnik– svetovalka specialistka za ekonomiko
Tel: 040/436  513
E-pošta: tina.zerovnik@czs.si
Regionalna izpostava: Rožna dolina 50/a, 4248 Lesce (v Čebelarskem razvojno izobraževalnem centru)
Uradne ure: ponedeljek od 10.00 do 14.00 ure in petek od 08.00 do 10.00 ure
 
Tomaž Samec -svetovalec specialist za področje varne hrane
Tel: 040/436 517
E-pošta: tomaz.samec@czs.si
Regionalna izpostava: Ulica Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota  (na sedežu Kmetijsko gozdarskega zavoda Murska Sobota)
Uradne ure: ponedeljek od 10.00 do 14.00
Regionalna izpostava: Streliška ulica 150, 2000 Maribor (v Čebelarskem centru Maribor)
Uradne ure: petek od 8.00 do 10.00 ure
 
Lidija Senič – vodja služb ČZS
Tel: 040/436 515
E-pošta: lidija.senic@czs.si
Regionalna izpostava: Dobrna 1a, 3204 Dobrna (v Kulturnem domu Dobrna)
Uradne ure: ponedeljek od 10.00 do 14.00 in petek od 8.00 do 10.00 ure
 
4.    TERENSKI SVETOVALCI

Način pridobivanja svetovanja na terenu 
Koncesionar zagotavlja svetovanje na terenu, ki ga opravljajo pogodbeni partnerji – terenski svetovalci, ki zagotavljajo dostopnost terenskega svetovanja na območju celotne Slovenije. To svetovanje se nanaša zlasti na praktične nasvete pri čebelarjenju, in sicer na področju tehnologije, ekonomike in varne hrane v čebelarstvu, ter se izvaja večinoma na terenu pri čebelarjih. Zajema svetovanje pri izvajanju splošnih preventivnih ukrepov in pregledovanje čebeljih družin, ocenjevanje pravilnosti razvoja čebeljih družin ob različnih pogojih reje in ugotavljanje morebitnih sprememb v obnašanju čebel, spremembe na zalegi, pripravo čebel na prevoz ter izkoriščanje paše in druge naloge, potrebne za izboljšanje tehnološkega stanja v čebelarstvu. 
Terensko svetovanje terenskih svetovalcev je na voljo vsem uporabnikom na kraju čebelarjenja. Za dogovor o terenskem svetovanju se dogovorite s terenskim svetovalcem – glejte: seznam terenskih svetovalcev.
 

5.    FINANCIRANJE JAVNE SVETOVALNE SLUŽBE  

Dejavnosti JSSČ so financirane oziroma sofinanciranje iz sredstev proračuna Republike Slovenije. 

Seznam terenskih svetovalcev:
 
Okoliš Priimek Ime Kontakt Območja, ki jih pokrivajo
Gorenjski Markič Janez  030604028
031365021
Kamnik, Komenda, Lukovica, Medvode, Mengeš, Moravče, Trzin, Cerklje na Gorenjskem, Gorenja vas - Poljane, Kranj, Naklo, Preddvor, Šenčur, Žiri
Pintar  Tomaž 030 604052
041602540
 
Bled, Bohinj, Gorje, Jesenice, Jezersko, Kranjska Gora, Radovljica, Škofja Loka, Tržič, Železniki, Žirovnica
Celjski, Zasavski Jernej Andrej 030 604064 Bistrica ob Sotli, Dobje, Kozje, Podčetrtek, Radeče, Rogaška Slatina, Rogatec, Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah, Štore
Babnik Peter 030 604060
041 211295
Celje, Dobrna,  Laško, Slovenske Konjice, Tabor, Vitanje, Vojnik, Zreče, Žalec
Podrižnik Franc 030 604068 Braslovče, Gornji Grad, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Polzela, Prebold, Rečica ob Savinji, Solčava, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Velenje, Vransko,  Hrastnik, Trbovlje, Zagorje
Podravski Čuš Martin 030 604071 Cerkvenjak, Cirkulane, Destrnik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Makole, Markovci, Ormož, Podlehnik, Ptuj, Središče ob Dravi, Starše, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Tomaž, Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale
Kitak  Stanislav 030 604075
041 864166
Benedikt, Duplek, Hoče - Slivnica, Kungota, Lenart, Lovrenc na Pohorju, Maribor, Miklavž na Dravskem polju, Oplotnica, Pesnica, Poljčane, Rače - Fram, Ruše, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Jurij
Ljubljanski Borštnik Branko 030 604002
031 336905
Dobrepolje, Dol pri Ljubljani, Grosuplje, Ig, Ivančna Gorica, Škofljica, Velike Lašče, Vodice, Sodražica, Ribnica, Loški Potok
Marinko Roman 030 604008 Borovnica, Brezovica, Dobrova - Polhov Gradec, Domžale, Horjul, Ljubljana, Log - Dragomer, Logatec, Vrhnika
Primorski Seljak Adrijan 030 360900
041 728469
Bovec, Cerkno, Kanal ob Soči, Kobarid, Tolmin, Nova Gorica,  Brda, Miren - Kostanjevica, Renče - Vogrsko, Šempeter - Vrtojba, Ajdovščina, Idrija,  Vipava, Komen
Obalnokraški Babič Klavdijo 030 604036 Ankaran, Divača, Hrpelje - Kozina, Izola, Koper, Piran, Sežana
  Anzelj Rajko 030 604041 Ilirska Bistrica, Loška dolina, Pivka, Bloke, Cerknica, Postojna
Dolenjski, Posavski Kobe Franc 030 604051 Dolenjske Toplice, Mirna, Mirna Peč, Novo mesto, Straža, Trebnje, Žužemberk, Litija, Šmartno pri Litiji
Sajtl Vinko 030 604053 Mokronog - Trebelno, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan, Šmarješke Toplice, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Sevnica
Pomurski Madjar Jakob 041 720481
041 598356
Apače, Cankova, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Moravske Toplice, Murska Sobota, Puconci, Radenci, Rogašovci, Sveti Jurij ob Ščavnici, Šalovci, Tišina
Tratnjek Franc 030 604084
041 606013
Beltinci, Črenšovci, Dobrovnik, Lendava, Ljutomer, Odranci, Razkrižje, Turnišče, Velika Polana, Veržej 
Koroški Goričan Janko 030 604085 Dravograd, Muta, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Vuzenica
Praper Pavel 030 604087 Črna na Koroškem, Mežica, Mislinja, Prevalje, Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec
Belokranjski Milinkovič Dušan 030 604090 Črnomelj, Kočevje, Kostel, Metlika, Osilnica, Semič