Objavljena 2. javni razpis za sofinanciranje nakupa čebelarske opreme in 2. jav

23.08.2020 7:44:48
Ekonomika
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v petek, 21.8.2020 objavilo dva javna razpisa namenjena čebelarjem in sicer: 2. javni razpis za ukrep sofinanciranje čebelarske opreme v letu 2020 in 2. javni razpis za ukrep racionalizacija sezonske selitve panjev v letu 2020.
Predmet javnega razpisa za ukrep sofinanciranje čebelarske opreme v letu 2020 je sofinanciranje nakupa čebelarske opreme, pripomočkov in naprav v okviru ukrepa Sofinanciranje čebelarske opreme. Namen tega ukrepa je posodabljanje zastarele čebelarske opreme, pripomočkov ali naprav in tehnologije.
Skupna višina nepovratnih sredstev v okviru tega javnega razpisa znaša 145.000 evrov.
Vlagatelj je fizična ali pravna oseba, ki opravlja čebelarsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije in izpolnjuje pogoje razpisa.
V okviru 2. javnega razpisa za ukrep sofinanciranje čebelarske opreme v letu 2020 je glede na predhodni javni razpis, ki se je zaprl 31. 7. 2020, bistvena razlika v nekoliko omiljenih pogojih in poenostavitvi izvedbe ukrepa. V okviru tega javnega razpisa morajo stroški nakupa čebelarske opeme znašati najmanj 300 eur brez vštetega DDV.
Vlagatelj, ki je v letu 2020 že oddal vlogo v okviru ukrepa Sofinanciranje čebelarske opreme, lahko ponovno odda vlogo. Za isto opremo navedeno v točki 3.1. javnega razpisa lahko vlagatelj pridobi sredstva samo enkrat. Vlagatelj je do sredstev v okviru ukrepa Sofinanciranje čebelarske opreme v programskem obdobju 2020–2022 upravičen največ dvakrat.
Javni razpis in razpisna dokumentacija je dostopna na: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/2-javni-razpis-za-ukrep-sofinanciranje-cebelarske-opreme-v-letu-2020/

Predmet javnega razpisa za ukrep racionalizacija sezonske selitve panjev v letu 2020 je sofinanciranje nakupa novih sredstev za prevoz čebel na pašo v okviru ukrepa Racionalizacija sezonske selitve panjev. Namen tega ukrepa je podpora naložbam v opremo za lajšanje sezonskih selitev panjev, s čimer se izboljšata prehranska potreba čebel in opraševanje rastlin.
Skupna višina nepovratnih sredstev v okviru tega javnega razpisa znaša 18.000 evrov.
Vlagatelj je fizična ali pravna oseba, ki opravlja čebelarsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije in izpolnjuje pogoje razpisa.
Vlagatelj, ki je v letu 2020 že oddal vlogo v okviru ukrepa Racionalizacija sezonske selitve panjev, lahko ponovno odda vlogo. Za nakup istega novega sredstva za prevoz čebel na pašo lahko vlagatelj pridobi sredstva samo enkrat. Vlagatelj je do sredstev v okviru ukrepa Racionalizacija sezonske selitve panjev v programskem obdobju 2020-2022 upravičen največ dvakrat.
Javni razpis in razpisna dokumentacija je dostopna na: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/2-javni-razpis-za-ukrep-racionalizacija-sezonske-selitve-panjev-v-letu-2020/
Rok za oddajo vlog za oba razpisa začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije, to je 26. 8. 2020 s pričetkom ob 9. uri in traja do zaprtja javnega razpisa oziroma do 4. 9. 2020.
Dodatne informacije o javnih razpisih najdete na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano  in Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja oziroma na telefonski številki ARSKTRP: 01/580 77 92. Vprašanja pa lahko zainteresirani čebelarji posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si.
Razpisi so objavljeni na spletni strani:https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/.
Za pomoč pri izpolnjevanju vloge smo vam na voljo svetovalci JSSČ. Kontaktne podatke svetovalcev najdete na: http://www.czs.si/content/B5 . Za svetovanje in pomoč pri izpolnjevanju vloge se je potrebno najaviti.

Tanja Magdič, svetovalka za ekonomiko