Optimizacija tehnologije pridelave čebeljega strupa

17.11.2022 13:53:14
Tehnologija
Optimizacija tehnologije pridelave čebeljega strupa- rezultati aplikativne raziskave

Čebelji strup je zagotovo en manj znanih in raziskanih čebeljih pridelkov a kljub temu pridelek z velikim potencialom. Da bi čebelarjem približali, olajšali in nenazadnje tudi optimizirali njegovo pridelavo smo na Čebelarski zvezi Slovenije v letu 2020 pričeli z izvajanjem aplikativne raziskave: Optimizacija tehnologije pridelave čebeljega strupa. V sklopu omenjene raziskave smo strup pridobivali pri čebeljih družinah v standardnih 10 satnih AŽ in standardnih LR panjih, kateri so postavljeni na isti lokaciji, v raziskovanem čebelnjaku podjetja Hofer v okolici Lukovice. V prvem letu smo med seboj primerjali različne naprave za pridobivanje strupa, v drugem letu različna mesta pridobivanja, v tretjem različno trajanje pridobivanja v vseh treh letih pa smo spremljali tudi lastnosti čebeljih družin (mirnost, moč, kvaliteta in obseg zalege, zaloga medu in zaloga cvetnega prahu) ter preverjali njihov vpliv na pridelavo strupa ter vpliv pridobivanja strupa na čebelje družine in njihove lastnosti.

V prvem letu raziskave smo na 8 čebeljih družinah opravili 5 pridobivanj in med seboj primerjali dva različna zbiralnika čebeljega strupa. Napravo BeeWhisper Bolgarskega proizvajalca in napravo katero so izdelali na Fakulteti za strojništvo, UL.  Obe napravi sta bili prilagojeni za pridobivanje strupa na žrelu panjev, to pa je bilo tudi edino mesto kjer se je strup v letu 2020 pridobival. Na podlagi opravljenih tehtanj smo ugotovili, da so bile količine pridelanega strupa večje pri uporabi naprave Fakultete za strojništvo (v nadaljevanju FS). Strup smo tudi vizualno pregledali in na podlagi barve in prisotnosti večjih delcev nečistoč ocenili njegovo kvaliteto. Tu je najboljšo oceno prejel strup ki je bil pridobljen z napravo BW  v LR panjih, med ostalimi med vzorci pa večjih razlik ni bilo.
V drugem letu raziskave smo si zadali cilj, da med seboj primerjamo različna mesta pridobivanja čebeljega strupa. Uporabili smo zbiralnik čebeljega strupa, ki se v prejšnjem letu najbolje obnesel (zbiralnik FS), katerega so na Fakulteti za strojništvo UL prilagodili tako, da je bilo možno pridobivanje čebeljega strupa na žrelu AŽ in LR panja (oznaka AŽ /LR žrelo), na mesti sata v AŽ in LR panju (oznaka AŽ /LR sat), na mestu plodiščnega okenca v 10 satnem AŽ panju (oznaka AŽ zadaj) in na mestu pitalnika oziroma pokrova v LR panju (oznaka LR zgoraj). Vsi zbiralniki čebeljega strupa so bili zasnovani tako, da je bil prostor, ki je bil na danem mestu na voljo, maksimalno izkoriščen. Strup smo pridobivali osem krat in pri tem ugotovili da so bile količine pridobljenega strupa v drugem letu raziskave v LR panjih za 257 % večje kot v AŽ panjih. Glede mesta pridobivanja se je pri LR panjih najboljše obneslo pridobivanje na mestu LR zgoraj (povprečno 0,0536 g/ČD/pridobivanje) sledi pridobivanje na mestu LR žrelo (povprečno 0,0433 g/ČD/pridobivanje) najslabše pa mesto LR sat (povprečno 0,0109 g/ČD/pridobivanje). Pri AŽ panjih so bile razlike med različnimi mesti manjše. Najboljši rezultati so bili ne mestu AŽ zadaj (povprečno 0,0162 g/ČD/pridobivanje) sledi mesto AŽ žrelo (povprečno 0,0149 g/ČD/pridobivanje) in pa AŽ sat (povprečno 0,0108 g/ČD/pridobivanje). Tudi v tem letu smo naredili vizualno oceno kvalitete pridobljenega čebeljega strupa, pri tem je najboljšo oceno dobil vzorec strupa pridobljen na mestu LR zgoraj (ocena 2), sledi mesto AŽ zadaj (ocena 3) ter mesta LR sat, LR žrelo in AŽ sat (ocena 5), najslabše pa je bil ocenjen vzorec pridobljen na mestu AŽ žrelo (ocena 7).  Pri pridobivanju čebeljega strupa smo opazili tudi, da se napadalnost čebel, v času delovanja zbiralnikov strupa, med posameznimi čebeljimi družinami razlikuje. Zato smo v letu 2021 spremljali in z ocenami od 1-4 ocenjevali tudi obnašanje čebel v času pridobivanja čebeljega strupa. Ugotovili smo, da so čebelje družine občutno bolj napadalne, če se strup pridobiva na žrelih panjev. Pri pridobivanju strupa v notranjosti panja (mesta AŽ zadaj, LR Zgoraj ter AŽ in LR sat) pa je napadalnost čebel v okolici čebelnjaka manjša, kar omogoča lažje delo čebelarju in manjši vpliv na ljudi v okolici. Nekajkrat smo celo opazili, da med posameznimi čebeljimi družinami kjer se je strup pridobival znotraj panja in čebeljimi družinami kjer se strup sploh ni pridobival, ni bilo razlik v obnašanju čebel. Preverili smo tudi ali so na obnašanje čebeljih družin v času pridobivanja vplivali kakšni drugi parametri in ugotovili, da ni povezave med splošno oceno mirnosti čebeljih družin ali ocenami za druge lastnosti ter obnašanjem čebel v času pridobivanja, torej na ta spremljan parameter vpliva zgolj mesto pridobivanja čebeljega strupa. Prav tako nismo ugotovili, da bi večja ali manjša napadalnost čebeljih družin v času pridobivanja, kakor koli vplivala na količino pridobljenega strupa v spremljani čebelji družini.
V tretjem letu trajanja raziskave, v letu 2022 smo na 12 čebeljih družinah strup pridobivali z zbiralniki FS in le na mestih LR zgoraj in AŽ zadaj ter med drugim spremljali tudi vpliv trajanja pridobivanja na količino čebeljega strupa. Pri polovici čebeljih družin smo strup pridobivali 30 minut pri drugi polovici pa 45 minut. Količina pridelanega strupa je bila pri 45-minutnem pridobivanju v povprečju večja za 22%. Glede na to, da smo v tem letu uporabili naprave in mesta pridobivanja, ki so se v preteklih letih izkazala kot najboljša, razlik v oceni kvalitete čebeljega strupa med posameznimi skupinami vzorcev (AŽ in LR panj, 30 in 45-minutno pridobivanju) ni bilo.
 
Več o opravljeni aplikativni raziskavi »Optimizacija tehnologije pridelave strupa« si lahko preberete v poročilu k je dostopen s klikom na sledečo povezavo:

»Optimizacija tehnologije pridelave strupa«
 

Simon Golob
Svetovalec specialist za tehnologijo čebelarjenja
ČZS, JSSČ
 
*Rezultati aplikativne raziskave so nastali v okviru Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2020-2022 (Uradni list RS, št. 78/19), ki je bil financiran iz sredstev državnega proračuna in proračuna Evropske unije.

 

Fotografije