Zdaj je čas za menjavo satja

23.04.2020 13:18:52
Varna hrana
Satje je sestavni del čebeljega panja. V njem čebele gojijo zalego, hkrati pa je satje tudi posoda za skladiščenje medičine, medu in cvetnega prahu. Ne nazadnje je to tudi prostor za bivanje in prezimovanje čebel. Satje varuje čebele pred zunanjimi vplivi, zato je tudi ključni dejavnik preživetja čebelje družine. V panju uravnava toplotni režim, saj je vosek zaradi svoje velike toplotne kapacitete nekakšen akumulator toplote. Ker v satju obstaja določena mikroklima (toplota in vlažnost), sta od njegove kakovosti v veliki meri odvisna normalen razvoj čebelje družine in kakovost medu.
Zaradi stalne uporabe se satje spreminja. Ker se v njem izlegajo čebele, se sčasoma zmanjšuje njegova kakovost, tako da začne počasi ovirati vzrejo zalege, skladiščenje medu in vzdrževanje mikroklime. Vsaka žerka zapusti v svoji celici dva sloja rjavkasto obarvanih zaprednih (kokonskih) snovi, med njima pa tudi drobce iztrebkov – teh je zlasti veliko na dnu. Pokrovci, s katerimi odrasle čebele zapirajo celice z zabubljenimi žerkami, vsebujejo precejšnjo količino snovi iz celičnih robov in sten. Ko se mladice izležejo, se snovi, uporabljene za pokrovce, znova vrnejo v celične stene in robove. Po več rodovih je v celičnih stenah in robovih precej kokonskih snovi, zato je satje čedalje bolj temno rjavo, prostornina celic pa čedalje manjša.
Prav tako se spreminjajo tudi debelina, oblika in prostornina celičnih sten. V zmanjšanih celicah je premalo prostora za normalen razvoj čebelje ličinke in bube, zato se iz njih izležejo manjše čebele slabše kakovosti, zaradi česar je manjša tudi njihova sposobnost nabiranja cvetnega prahu in nektarja. Takšno satje imenujemo staro. Od mladega se razlikuje po temni barvi in teži. Star sat tehta toliko kot mlad sat s polovico medene rezerve.
Preglednica 1: Spremembe na satovju ob rasti števila (n) čebeljih generacij v družini (Bogdanov, 2012)
N generacij čebel Barva satja Prostornina celic (cm3) Debelina satja (mm) Premer celic (mm) Masa čebel (mg) Odstotek voska
0-1 rumena 0,282 0,22 5,42 123 86-100
2-5 rjava 0,269 0,4 5,26 120 60
6-10 Temno rjava 0,255 0,73 5,24 118 49
13-15 črna 0,249 1,08 5,21 106 46
 
Ruski strokovnjaki so izračunali vpliv zmanjšanja prostornine celice starega satja na čebele in pridelek medu. Če je prostornina celic na novo zgrajenega satja 100 %, se ta po desetih generacijah čebel zmanjša na 83,3 %, po 15 generacijah pa na 67,1 %. Deset tisoč čebel, izleženih iz celic na novo zgrajenega satja, tehta 1 kg, iz satja rjave barve 0,838 kg, iz temnega satja pa samo še 0,671 kg. Za donos enake količine medu, kot ga čebele proizvedejo na novo zgrajenem satju, je na satju, na katerem se je izleglo deset generacij čebel, potrebnih dvakrat več čebel, na temnem satju pa petkrat več. Več let trajajoče spremljanje donosov je pokazalo, da čebele iz družin s starim temnim satjem prinesejo 40–47 % manj medu kot družine s kakovostnim satjem (Lebedev, Krivcov 2000).
V starem satju najdejo zatočišče spore mikroorganizmov, ki povzročajo različne čebelje bolezni, jajčeca voščene vešče, čebeljih uši itd. Tako na primer spore hude gnilobe čebelje zalege ostanejo v starem satju kužne tudi 35 let, spore povzročitelja noseme pa so dejavne do dve leti. Staro satje je dejavnik razvoja poapnele zalege. Čebele v staro satje s plitkimi in zoženimi celicami skladiščijo veliko manjšo količino rezervne hrane, medu in cvetnega prahu kot v mlado satje. Zaradi tega je večja tudi umrljivost čebeljih družin, ki prezimujejo na starem satju.
Staro satje je tudi zbiralnik škodljivih snovi, ki jih v panj zanesejo čebelar in čebele same ali vanj vdrejo neposredno iz okolja. Najpogostejši onesnaževalci satja so:
  • akaricidi, ki jih v panj vnesejo izključno čebelarji,
  • pesticidi, ki jih v panj prinesejo čebele, in
  • težke kovine iz industrijsko obremenjenega okolja.
Lipofilne, to je v olju topne nečistoče, razmeroma hitro preidejo v voščene stene celic, kopičijo pa se tudi v čebelah. Med najpogostejšimi in tudi najnevarnejšimi nečistočami v starem satju so akaricidi (kumafos, fluvalinat, amitraz), ki smo jih čebelarji med več kot 30 let trajajočim bojem proti pršici Varroa destructor vnašali v čebelje panje. Še posebej stabilen je kumafos, ki se kopiči v čebeljem vosku, prek nog in teles čebel pa se širi po celotnem panju in po vsej čebelji družini. Sami ga iz voska ne moremo odstraniti niti z mehanskim čiščenjem niti s taljenjem. Kljub vezavi na vosek v satju se lahko začne ob večkratni uporabi po določenem času pojavljati tudi v medu, propolisu, cvetnem prahu in matičnem mlečku, s katerim čebele hranijo ličinke.
Ostanki kemičnih sredstev za zatiranje varoj v starih satih negativno vplivajo na razvoj čebelje družine in na vedenje čebel. Številne strokovne raziskave ugotavljajo, da na primer ostanki kumafosa, zmanjšajo maso ličink, pašno dejavnost čebel, prenos hrane med delavkami in sposobnost asociativnega učenja (Bevk, 2012), prav tako pa zmanjšajo tudi telesno maso matic in maso njihovih jajčnikov (Haarmann, 2002). Rezultat vseh teh negativnih dejavnikov je tako zmanjšanje dolgoživosti čebel kot tudi vitalnosti čebeljih družin.
Zaradi vseh teh negativnih dejavnikov je treba staro satje pravočasno zamenjati. Obstaja nekaj zlatih čebelarskih pravil, ki bi jih moral poznati vsak čebelar in se jih tudi držati. Eno izmed teh pravi, da je treba vsako leto zamenjati od tretjine do četrtine vsega satja v panju. Ker večina slovenskih čebelarjev čebelari v AŽ-panjih z dvajsetimi sati, bi torej morali vsako leto zamenjati od pet do sedem starih satov s satnicami, po možnosti iz svojega voska, ki še ni bil izpostavljen akaricidom. Če smo za zdravljenje varoze uporabljali zdravilo Checkmite (kumafos), iz tega satja ne izdelujmo satnic.
Da bi kar najbolj zmanjšali ostanke akaricidov v čebeljih pridelkih, se moramo izogibati njihovi uporabi (vsebujejo jih zdravila kot so Checkmite, Perizin idr.), poleg tega pa moramo iz panjev odstraniti z akaricidi obremenjeno staro satje in vanje vstavljati zgolj neobremenjene satnice. To velja tako za satje v plodišču kot za tisto medišču, saj čebele prenašajo vosek po vsem panju.
Akaricide moramo čim prej odstraniti iz voska, kar lahko naredimo samo z uporabo satnic z minimalno vsebnostjo ostankov. V čebelarskih trgovinah lahko kupimo ekološko pridelane satnice oziroma pri nakupu zahtevamo analizni izvid voska, svoj vosek pa lahko pred predelavo v satnice oddamo tudi v zahtevnejše čiščenje.
Pridobivanje medu iz starega satja obremenjenega z akaricidi ima velik vpliv na varnost medu, po vsej verjetnosti pa staro satje vpliva tudi na kakovost medu. Med, ki je shranjen v starem satju, vsebuje več nečistoč, njegova barva je temnejša. Staro satje vsebuje manj voska in več proteinov (Bogdanov, 2012).
Tudi ČZS je v letih 2017-2019 v okviru Uredbe o izvajanju programov na področju čebelarstva izvajal aplikativno raziskavo, v kateri je ugotavljala vplive starosti satja na čebelje družine in kakovost medu. Ugotovili smo:
  • V starem satju je prostornina celic manjša, zato se iz celic polegajo za 13 % manjše čebele, ki imajo manjšo vitalnost, prezimijo zimo v manjšem številu in pridelajo v povprečju za 17 % manj medu.
  • Družine na mladem satju imajo manjši rojilni nagon.
  • Med iz starega satja vsebuje več kvasovk, kar kaže na mikrobiološko onesnaženje medu, staro satje lahko vpliva na barvo medu (predvsem akacijevega), na antioksidativno učinkovitost pa v primerjavi z naravnim pašnim virom ne prispeva.
  • Satje, ki je med uporabo zdravila Checkmite prisotno v panju je obremenjeno s kumafos. Z redno menjavo satja in vnašanja v panj satnic, ki niso obremenjene s kumafosom, lahko v nekaj letih vsebnost ostankov kumafosa v vosku zmanjšamo pod 1 mg/kg, v medu in izkopancu pa pod mejo detekcije.
Čebelarji se moramo vedno zavedati, da je pravočasna zamenjava starega satja z mladim temelj vzreje močnih in zdravih čebeljih družin in pridelava varnega in kakovostnega medu. Nič nam ne bo pomagalo čebelarjenje v sodobnih panjih in tudi ne uporaba drugih sodobnih čebelarskih pripomočkov v našem čebelarstvu, če ne bomo z redno menjavo satja ter z dodajanjem kakovostnih in zdravstveno neoporečnih satnic svojim čebelam zagotovili kar najboljšega osnovnega pripomočka – sata. Najbolj varen in kakovosten je med iz deviških satov, ki med uporabo zdravil za zatiranje varoj v panju ni prisoten!

Viri:
Auguštin V., Kandolf A., Kozmus P., Lilek N. 2019. Končno poročilo o vplivu tehnologije čebelarjenja na čebelje družine in kakovost medu. Čebelarska zveza Slovenije, 94 str.
Bogdanov S. 2012. Beeswax. Bee Product Science, www.bee-hexagon.net
Bevk, D. 2012. Vpliv akaricida kumafosa na pašno dejavnost, socialno vedenje in učenje medonosne čebele Apis mellifera L.Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, doktorska disertacija, 166 str

Rezultati so nastali v okviru Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v Letih 2017-2019, ki je bil financiran iz sredstev državnega proračuna in proračuna Evropske unije.

Pripravila:
Vlado Auguštin, Andreja Kandolf Borovšak
Svetovalca za tehlogijo in varno hrano pri JSSČ