Zakon o nevladnih organizacijah-novosti

15.02.2019 7:54:23
Predsednik
Sporočamo Vam, da je 14. aprila 2018 pričel veljati Zakon o nevladnih organizacijah.
Ena izmed novosti je, da mora nevladna organizacija, ki že ima status nevladne organizacije oz. želi, le to postati izpolniti izjavo in jo posredovati do 30.03.2019 na svoje resorsko ministrstvo. Čebelarska društva, torej na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
V nadaljevanju pa Vam posredujemo obrazložitev novosti, ter namen statusa nevladne organizacije v javnem interesu.
Priložena je tudi povezava do IZJAVE.
 
 
 • Zakon o NVO: 14. aprila2018 je pričel veljati Zakon o nevladnih organizacijah, ki je bil objavljen v Uradnem listu št. 21/2018, dne 30. marca 2018
 • Zakon v slovenski pravni red prinaša definicijo nevladne organizacije in uvaja status nevladne organizacije v javnem interesu, ki nadomešča sedanji status društva v javnem interesu
 • Poenoteni so tudi pogoji za pridobitev takšnega statusa za vse nevladne organizacije (društva, zavode in ustanove). 
   
  Bistvene novosti, ki jih prinaša zakon:
 • opredeljuje pogoje, ki jih mora organizacija izpolnjevati, da se šteje za nevladno organizacijo;
 • uvaja status nevladne organizacije v javnem interesu;
 • opredeljuje pogoje za pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu;
 • opredeljuje obveznosti nevladnih organizacij v javnem interesu, med drugim obveznost poročanja na dve leti;
 • opredeljuje pravice in ugodnosti za nevladne organizacije v javnem interesu, med drugim prednost pri javnih razpisih;
 • vzpostavlja evidenco nevladnih organizacij v javnem interesu pri AJPES, ki bo javno dostopna od 14. januarja 2019 dalje;
 • opredeljuje subjekte podpornega okolja za nevladne organizacije ( horizontalna mreža, regionalna stičišča, vsebinske mreže NVO);
 • vzpostavlja proračunski sklad za razvoj nevladnih organizacij.
   
  Izjava po četrtem odstavku 31. člena, drugem odstavku 32. člena, ali drugem odstavku 33. člena ZNOrg, da je ustanovni akt in delovanje organizacije usklajeno s pogoji, ki veljajo za pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu po ZNOrg.
  Izjava je namenjena:
 • društvom, zvezam društev, mladinskim svetom, zavodom in ustanovam, ki so  imele na dan 14. 4. 2018 status društva v javnem interesu ali temu podobnem status (31. člen ZNorg),
 • društvom in drugim organizacijam, ki so imele  na dan 14. 4. 2018 podeljen status invalidske organizacije po Zakon o invalidskih organizacijah (Uradni list RS, št. 108/02 in 61/06 – ZDru-1) ali status humanitarne organizacije po Zakonu o humanitarnih organizacijah (Uradni list RS, št. 98/03 in 61/06 – ZDru-1) (32. člen ZNorg),
 • društvom, za katera je dne 14. 4. 2018 zakon določal, da je dejavnost, ki jo izvaja, v javnem interesu (ta pogoj ni izpolnjen, če je zakon določal, da je organizacija ali njena dejavnost dobrodelna, splošnokoristna ali humanitarna) (33. člen ZNorg).
   
   
 • IZJAVA glede izpolnjevanja pogojev, ki veljajo za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu najdete na
  http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/nevladne_organizacije/zakon_o_nevladnih_organizacijah/
  Pojasnilo:
 • Nevladna organizacija v javnem interesu skladno z 12. členom ZNOrg v 30 dneh sporoči ministrstvu, ki je nevladni organizaciji podelilo status v javnem interesu, spremembe, ki lahko vplivajo na izpolnjevanje pogojev za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu, in sicer:
  • spremembo ustanovitelja, po kateri na položaj novega ustanovitelja vstopi pravna oseba,
  • spremembo ustanovitvenega akta, ki se nanaša na namen organizacije, dejavnosti organizacije, uporabo presežka prihodkov nad odhodki ali na prenos premoženja v primeru prenehanja,
  • spremembo sestave poslovodnega organa, organa upravljanja ali organa nadzora, po kateri se poveča skupno število glasov predstavnikov države, samoupravne lokalne skupnosti, druge osebe javnega prava, nosilca javnega pooblastila, mednarodne medvladne organizacije, politične stranke, sindikata, zbornice, gospodarske družbe, fizične osebe, ki na trgu samostojno opravljajo pridobitno dejavnost ali druge osebe, ki ni nepridobitna.
    
   Vse dodatne informacije so vam na voljo na telefonski številki 041 370 409 ( Barbara Dimc)