NOVO Obvestilo: razmejitev glede hruševega ožiga in omejitve premika čebeljih

09.07.2018 13:27:33
Tajništvo
Spoštovani!
Obveščamo vas o novi določitvi mej okuženih in nevtralnih območij ter žarišč okužbe s hruševim ožigom - OBVESTILO V SPODNJI PRILOGI.
Z zadnjo odločbo o spremembi odločbe o določitvi mej okuženih in nevtralnih območij ter žarišč okužbe s hruševim ožigom št. U3430-4/2013-9 z dne 4.7.2018:
so določena nova žarišča okužbe: Črenšovci, Dolenja vas pri Čatežu, Gomilica 1, Gomilica 2, Mekinje nad Stično, Podvrh in Trnje s polmerom 500 m okrog najdbe okužbe.
določeno je okuženo območje v občini Ivančna Gorica z mejami naselij: Fużina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec in Znojile pri Krki.
Omejitev premika čebeljih družin v skladu s spodaj navedenim pravilnikom velja v odbdobju od 15. marca do 30. junija (Primorska) in od 25. marca do 30. junija (preostala območja Slovenije), kar pomeni, da v letošnjem letu omejitve ni več.
Obveščamo vas zaradi omejitve premeščanja v letu 2019, ko bo ponovno veljala omejitev premika čebeljih družin z okuženega območja, žarišč okužbe in 3 km pasu od roba žarišča okužbe. Omejitve in pogoji pod katerimi bo mogoč premik čebeljih družin iz teh območij, so navedene v 21. členu pravilnika.
Več informaci dobite na spletni strani Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin: http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/zdravje_rastlin/nevarni_skodljivci_in_bolezni_rastlin/karantenski_skodljivi_organizmi/posebno_nadzorovani_skodljivi_organizmi/hrusev_ozig/
Razmejitev območij bo dostopna tudi na Fitosanitarnem prostorskem portalu Slovenije: http://gis.furs.gov.si/pregl/#config=PN_1.xml.
Lep pozdrav.
Primož Pajk
Republika Slovenija,
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
Sektor za zdravje rastlin in rastlinski semenski material
Dunajska cesta 22, SI – 1000 Ljubljana
T: +386 (1) 300 63 00
E: primoz.pajk@gov.si
W: www.uvhvvr.gov.si