Predstavljen predlog Slovenije o ogroženosti čebel

18.06.2018 20:41:30
Predsednik

Minister Židan na svetu ministrov tudi o čebelah!

• Krepitev prizadevanj za zmanjševanje ogroženosti medonosnih čebel in divjih opraševalcev

SIovenija je na današnjem zasedanju Sveta EU poročala o pobudi za svetovni dan čebel ter o prvi obeležitvi tega dneva v Sloveniji, v sklopu katere je potekala ministrska konferenca. Slovenija je države članice EU pozvala tudi k nadaljnjim aktivnostim za zaščito čebel in ostalih opraševalcev. Minister mag. Dejan Židan je v predstavitvi točke dejal, da mu je v veliko čast danes predstaviti ne samo dosežke Slovenije za svetovni dan čebel, pač pa zavezo, da z delom nadaljujemo in tako na videz ekonomsko majhen sektor čebelarstva prepoznamo kot ključno vez med kmetijstvom in okoljem. »Čebele in ostali opraševalci so naš indikator čistega okolja in mislim, da je čas pravi, da jim v naši viziji za prihodnjo SKP ter drugih politik, posvetimo več časa«. Mag. Židan je še dejal, da bo Svetovni dan čebel vsakoletna priložnost svet opomniti na neprecenljivo vrednost čebel in opraševalcev z gospodarskega, socialnega in okoljskega vidika. »Hkrati pa je to izjemna priložnost, da prizadevanja za zmanjševanje tveganj, ki so jim danes podvrženi opraševalci, okrepimo in ciljno povežemo s politikami za rast in razvoj na globalni ravni«.

Slovenija si želi okrepiti razpravo na ravni Evropske unije, saj verjame, da lahko z mednarodnim sodelovanjem naredi pomemben korak k zmanjševanju ogroženosti čebel in ostalih opraševalcev. Znanstvene študije dokazujejo, da so v zadnjem obdobju čebele in drugi opraševalci vedno bolj ogroženi. V številnih evropskih državah opažamo hitro upadanje pestrosti opraševalcev; glede na evropski rdeči seznam, od 2000 vrst čebel kar 9,2 % grozi izumrtje. Med čmrlji, ki so najbolj raziskana vrsta divjih čebel v Evropi, izumrtje grozi kar 23,6 % vrstam, pri 45,6 % pa so populacije v upadanju. Evropska komisija je 1. junija 2018 objavila Sporočilo o pobudi za opraševalce. Ker so žuželke v osrčju naših ekosistemov in je njihova izguba kritična za kmetijstvo in zdravje okolja po vsej EU, je ključni cilj tega Sporočila zaustavitev upada opraševalcev in ohranitev storitev opraševanja, ki jih zagotavljajo. Današnja točka je bila obravnavana v prisotnosti Carmenuja Velle, komisarja EU za okolje, ribištvo in pomorske zadeve, ki je predstavil pobudo Komisije. Skupna pobuda za zmanjšanje ogroženosti medonosne čebele in divjih opraševalcev na evropski ravni bi prednostno vključevala naslednje ukrepe:
- Zaščita, obnovitev in povezovanje habitatov medonosnih čebel in ostalih opraševalcev v kmetijski krajini s ciljem zagotovitve ustreznih virov za njih čez celo leto;
- Ozaveščanje o škodljivih substancah (fitofarmacevtska sredstva) in spodbujanje integriranega varstva rastlin v okviru Skupne kmetijske politike ter krepitev ocene tveganja vpliva fitofarmacevtskih sredstev na medonosne čebele in ostale opraševalce;
- Spodbujanje vlaganj v raziskave o statusu in trendih stanja medonosnih čebel in ostalih opraševalcev, razlogih in posledicah njihovega upada;
- Krepitev skupnega sodelovanja na področju raziskav v čebelarstvu na ravni EU in spodbujanje prenosa znanja ter dobrih praks med državami in med čebelarji;
- Vzpostavitev shem monitoringa na ravni EU za različne vrste in skupine opraševalcev.

Slovenija je na področju čebelarstva zelo aktivna. Poleg tega, da je Generalna skupščina Organizacije združenih narodov na pobudo Slovenije soglasno sprejela resolucijo, s katero je 20. maj razglasila za svetovni dan čebel, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano maja 2018 sprejelo nacionalni Program ukrepov za zmanjšanje ogroženosti čebel in ostalih opraševalcev s ciljem, da se vzpostavi in ohrani številčno primerne populacije medonosnih čebel ter ohrani številčnost in pestrost populacij divjih opraševalcev. Zaradi ohranitve pestrosti medonosne čebele in ostalih opraševalcev, v programu opredeljujemo varovanje naravnih habitatov, zasaditev javnih površin z avtohtonimi medonosnimi rastlinami, ozaveščanje o medonosnih rastlinah in njihovem pomenu za čebele in druge opraševalce, povečanje sredstev za nacionalne čebelarske programe, uvedbo posebnih shem ob izgubah čebeljih družin, okrepitev sodelovanja na področju raziskav in monitoringov medonosnih čebel in divjih opraševalcev.