Slovenska čebelarska akademija na poti vzpostavljanja

08.06.2018 14:25:45
Izobraževanje
Danes (8. junij 2018) je na sedežu Kmetijskega inštituta Slovenije potekala 1. redna seja programskega odbora Slovenske čebelarske akademije (SČA), ki je na poti vzpostavljanja kot organizacijska enota Kmetijskega inštituta Slovenije, ki bo namenjena neformalnemu izobraževanju na področju čebelarstva Namenjena je izobraževanju tujcev, izvajalcev izobraževanj in ostale zainteresirane javnosti.
Na seji smo bili prisotni: Andrej Simončič (direktor KIS), Janez Prešeren (KIS), Aleš Gregorc (KIS in FKBV UNI MB), Metka Pislak Ocepek (VF NVI), Helena Jurše Rogelj (Center biotehnike in turizma Grm Novo mesto), Borut Bajželj (MIZŠ), Matjaž Florjanc Lukan (MZZ), Janko Božič (BF UNI-LJ), Lidija Senič (ČZS), Marko Borko (ČZS) in Boštjan Noč (predsednik ČZS). Odsotnost sta opravičila Peter Kozmus (ČZS) in Marjeta Bizjak (MKGP).
SČA ima predstojnika in programski odbor, programski odbor pa ima predsednika in namestnika predsednika. Zato je bila prva točna dnevnega reda konstituiranje programskega odbora SČA, ki ga tvorijo zgoraj našteti predstavniki institucij z izjemo direktorja KIS. Izmed sebe smo Boštjana Noča izvolili za predsednika programskega sveta, za namestnico predsednika programskega odbora pa Heleno Jurše Rogelj. V prihodnjih dneh je potrebno za formalizacijo teh sklepov pisno soglasje ministra za kmetijstvo.
V drugi točki dnevnega reda je potekala predstavitev predlaganega kandidata za v. d. predstojnika SČA. Izmed 40 prispelih vlog za predstojnika SČA po razpisu dne 3.5.2018, objavljenega na portalu KIS je bilo na razgovor povabljenih šest kandidatov, ki so izpolnjevali vsaj tri od štirih zahtev. Komisija za razgovore je predlagala, da se k sodelovanju povabi določenega kandidata, ki ustreza razpisanim formalnim pogojem, izkazuje organizacijske sposobnosti, odlično pozna razmere na področju čebelarstva v Sloveniji, pozna razmere na področju usposabljanja v čebelarstvu v Sloveniji in ima določene izkušnje s praktičnim delom s čebelami. Programski odbor je za kandidata, ki naj se ga povabi k sodelovanju izrekel soglasno pozitivno mnenje. Predstojnika SČA imenuje direktor KIS po pridobitvi mnenja programskega odbora in s predhodnim soglasjem ministra za kmetijstvo.
Za svoje nadaljnje delo bo programski odbor potreboval poslovnik katerega osnutek bo pripravil predstavnik MIZŠ in član programskega odbora SČA, pravnik Borut Bajželj. Poslovnik bo programski odbor obravnaval in sprejel na prihodnjih sejah.
MB