Pomen odbire in vzreje matic v domačem čebelarstvu

14.05.2018 11:42:27
Tehnologija
Za napredek pri razvoju čebeljih družin, je  poleg  izboljšav na področju tehnologije in opreme ključnega pomena, da se v panjih nahajajo le mlade in kvalitetne matice, katere so od svojih predhodnic dobile gene za gospodarsko pomembne lastnosti. Gensko pogojene lastnosti živali se skozi čas spreminjajo saj nanje delujeta naravna selekcija in selekcija s strani človeka. V naravi se selekcija izvaja zaradi vpliva neugodnih okoljskih dejavnikov. V določenem  okolju preživijo in se uspešno namnožijo le živali ki so na to okolje najbolj prilagojene, kar imenujemo tudi preživetje najmočnejšega. Živali, ki na okolje niso dovolj prilagojene, zaradi neugodnih razmer propadejo. Na našem območju se je razvila kranjska čebela ali kranjska sivka, na njen razvoj pa je vplivala naravna selekcija, ki je večinoma potekala zaradi neugodnih okoljskih vplivov, kot so dolge in mrzle zime, razgiban teren, dolge zaprte doline, višje nadmorske višine, močni vetrovi, nestanovitno vreme ter prisotnost različnih virov paše v naravi. Človek nad živalmi izvaja umetno selekcijo, kjer za vzrejo ne izbira le živali, ki so na okolje dobro prilagojene, ampak predvsem živali katere imajo zanj pomembne lastnosti, ki so vezane predvsem na delo z njimi in proizvodnjo. Z začetki čebelarjenja, je človek nevede izvajal tudi odbiro, saj je za delo izbiral čebelje družine ki so imele večji donos in so bile mirnejše. Ker se pri selekciji, živali z slabšimi rezultati iz reje izločijo, imamo danes v naših panjih le potomke čebel, katere so bile skozi čas na naše okolje in razvoj v njem najbolj prilagojene in v njem najbolj uspešne. Dolžnost vsakega čebelarja je, da z odbiro nadaljuje in v lastnem čebelnjaku odbira le družine in matice z najboljšimi lastnostmi. Če želimo imeti v čebelnjaku močne in uspešne čebelje družine, potrebujemo v njih mlade in kvalitetne matice, katere v sebi nosijo gene za željne lastnosti.

Da izboljšamo splošno stanje matic v čebelnjaku in le te pomladimo, vsako leto zamenjamo vsaj tretjino starih matic iz družin z podpovprečnimi lastnostmi. Zamenjamo tudi  vse matice iz družin z poapnelo zalego ali iz družin kjer so prisotne čebele z rumenimi obročki. Da bi čebelar zamenjal zadostno število matic v čebelnjaku in se ob tem izognil stroškom povezanim z njihovim nakupom, jih za potrebe v svojem čebelnjaku vzredi sam. Za vzrejo uporabi lastne čebelje družine in genski material iz najboljših družin v čebelnjaku.
Za ustrezno odbiro, čebelje družine ocenimo glede na njihove lastnosti, kot so razvoj čebel v spomladanskem času, mirnost, rojivost, donos medu, odpornost na bolezni in varojo, upoštevamo pa tudi starost matice.
Pri ocenjevanju upoštevamo zapise na panjskem listu na katerega redno pišemo podatke o pregledih, posegih in stanju v družini. Pri pregledih smo pozorni tudi na družine ki kažejo znake obolelosti za poapnelo zalego in družine, ki kažejo znake križanja. Križanje in prisotnost genov tujih čebeljih ras prepoznamo po prisotnosti čebel z enim ali več rumenimi obročki. Matice iz takšnih družin zamenjamo ne glede na njihove lastnosti in njihov donos.
Ko smo posamezne družine ocenili, jih glede na ocene razvrstimo. Tretjini družin z najslabšimi ocenami, bomo matice v tej sezoni zamenjali z novimi. Družino ki je dosegla najboljše ocene in v njej ni prisotnih križancev ali znakov bolezni uporabimo kot vir jajčec za vzrejo novih matic. Ker matica svoje lastnosti, katere izraža v čebelji družini, preko genskega materiala prenese tudi na svoje potomke, se bodo iz teh jajčec izlegle matice, ki bodo v svojih genih prav tako nosile takšen zapis. Mlade matice bodi izražale podobne lastnosti kot njihove prednice, zato je pomembno, da so le te izbrane iz najboljših družin.  

 Čebelar ki v svojem čebelnjaku izvaja ustrezno in premišljeno odbiro, bo v panjih obdržal le matice ki izražajo nadpovprečne lastnosti, v družinah z podpovprečnimi ocenami pa bo matice zamenjal z novimi.  Ob redni menjavi starih in nekvalitetnih matic, bomo dosegli, da bodo v vseh družinah prisotne matice, ki bodo nosile gene za željne lastnosti. Z ustrezno menjavo in odbiro matic bomo dosegli napredek, lastnosti čebeljih družin pa se bodo z vsako sezono izboljševale. Z izločitvijo matic, katere dosegajo slabše rezultate in vzrejo matic ki so nosilke genov za najboljše lastnosti in rezultate, bomo iz čebelnjaka odstranili živali z neželenimi lastnostmi. Posledično se bodo lastnosti čebeljih družin v čebelnjaku izboljšale, čebele bodo odpornejše na bolezni, uspešneje bodo prezimile in se razvijale. Zaradi mladih in kvalitetnih matic z dobrim gentskim materialom, pa se bodo dvignili tudi donosi na čebeljo družino in posledično količina pridelkov ki jih iz čebelje družine pridobimo.
 
Simon Golob
Svetovalec za tehnologijo čebelarjenja, JSSČ