Vloga za finančno pomoč za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2019

15.10.2019 12:03:23
Ekonomika
V Uradnem listu RS št. 61/19 je bil objavljen Odlok o finančni pomoči za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2019.
Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja je včeraj na naslove čebelarjev, ki so upravičeni do finančne pomoči za nadomestilo škode v čebelarstvu, poslala predtiskan obrazec »Vloga za finančno pomoč za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2019".  Čebelarji tako lahko predtiskan obrazec pričakujejo v naslednjih dneh.
Finančna pomoči za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2019 je namenjena čebelarjem, ki so utrpeli izpad čebeljih pridelkov zaradi česar se soočajo z izgubo dohodka. Škoda v čebelarstvu v letu 2019 je nastala zaradi slabih vremenskih razmer zaradi katerih je prišlo do zmanjšanja medenja medovitih rastlin, in kristalizacije medu v satju, ki je posledica prerazmnožitve rdečerjave puhaste smrekove ušice.
V skladu s sprejetim Odlokom  je Agencija pripravila kratka navodila za izpolnjevanje obrazca in kratek povzetek iz Odloka, ki
je objavljen na spletni strani Agencije https://www.gov.si/zbirke/storitve/vloga-za-financno-pomoc-za-nadomestilo-skode-v-cebelarstvu-v-letu-2019/.

Vlagatelj in upravičenec

Vlagatelj je fizična ali pravna oseba, ki opravlja čebelarsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije.

Pogoji za pridobitev sredstev

 • vlagatelj mora biti fizična ali pravna oseba, ki opravlja čebelarsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije in je vpisan v Centralni register čebelnjakov,
 • vlagatelj mora imeti na dan 30. junija 2019 prijavljenih najmanj 10 čebeljih družin v Centralnem registru čebelnjakov. Upošteva se število čebeljih družin v čebelnjakih, ki jih je vlagatelj v skladu s predpisi sporočil od 31. oktobra 2018 do vključno 30. junija 2019,
 • ob oddaji vloge mora biti upravičenec vpisan v Register kmetijskih gospodarstev, in sicer v skladu s 141. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15,  27/17 in 22/18). KMG-MID mora imeti ob oddaji vloge urejen vpis v Register kmetijskih gospodarstev.
 • vlagatelj mora na svoje ime imeti odprt transakcijski račun v skladu s 35. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18),
 • če vlagatelj uveljavlja finančno pomoč za ekološkega čebelarja, mora imeti na dan oddaje vloge veljaven certifikat o ekološki pridelavi čebeljih proizvodov v letu 2019.

Sredstva in višina finančne pomoči

Za pomoč iz tega odloka se zagotovijo sredstva do 588.103 eurov.

 • Finančna pomoč za upravičenca, ki ima na dan 30. junija 2019 prijavljenih najmanj 10 čebeljih družin, znaša do največ 3,50 eura na čebeljo družino.
 • Finančna pomoč za upravičenca, ki uveljavlja pomoč za ekološkega čebelarja in ki ima na dan 30. junija 2019 prijavljenih najmanj 10 čebeljih družin, znaša do največ 10,00 eura na čebeljo družino.

Če izračunana skupna višina pomoči vlagateljem, ki izpolnjujejo pogoje iz tega odloka preseže razpoložljiva sredstva iz prvega odstavka tega člena, se višina pomoči vsem vlagateljem sorazmerno zmanjša.

Kako do sredstev

Agencija vlagateljem, ki izpolnjujejo pogoje iz prvega odstavka 4. člena odloka, po objavi odloka v Uradnem listu Republike Slovenije, pošlje predtiskan obrazec »Vloga za finančno pomoč za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2019«

Vlagatelj izpolni in pošlje obrazec »Vloga za finančno pomoč za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2019« po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana ali ga oddati osebno v sprejemni pisarni agencije v času uradnih ur in sicer najkasneje do vključno 28. oktobra 2019.

Pomembno

 • v primeru, da s strani Agencije čebelarji ne prejmejo predtiskanega obrazca in izpolnjujejo vse pogoje za pridobitev sredstev, lahko vložijo vlogo na obrazcu Priloge 1 Odloka oz na obrazcu objavljenim na spletni strani Agencije,
 • priporočamo, da naj čebelarji počakajo na prejem predtiskanega obrazca in oddajo vlogo na Agencijo v skladu s 6. členom Odloka  na predtiskanem obrazcu,
 • vrstni red oddaje vloge ni pomemben, sredstva se ne odobrijo glede na vrstni red oddaje vloge. V primeru preseženih razpoložljivih sredstev, se upošteva korekcijski faktor za vse vloge,
 • v primeru, da upravičenec nima odprtega transakcijskega računa v Republiki Sloveniji na svoje ime ali pa ima račun odprt v drugi državi članici, mora za izplačilo sredstev odpreti transakcijski račun na svoje ime oz. sporočiti številko računa v tujini. Podatke o številki transakcijskega računa lahko upravičenec sporoči preko spletne aplikacije E-kmetija
Vir: https://www.gov.si/zbirke/storitve/vloga-za-financno-pomoc-za-nadomestilo-skode-v-cebelarstvu-v-letu-2019/