Zakonodaja


PREDPISI, KI NISO UVRŠČENI PO PODROČJIH (ekonomika, varna hrana, tehnologija, veterina):
Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15 in 27/17)
Zakon o društvih (Uradni list RS, št. 64/2011-UPB2)
Uredba o načinu in pogojih izvajanja javnih služb v živinoreji (Uradni list RS, št. 99/2008)
Uredba o izvajanju javne svetovalne službe v čebelarstvu  (Uradni list RS, št. 9/15)
Resolucija o zaščiti kranjske čebele (Uradni list RS, št. 18/14)
Operativni program za izvedbo Resolucije o zaščiti kranjske čebele
Slovenski računovodski standardi (2016) (Uradni list RS, št. 95/15, 74/16 – popr. in 23/17)
Pravilnik o podrobnejših pogojih za izvajanje javne svetovalne službe v čebelarstvu  (Uradni list RS, št. 11/2015)
Uredba o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v letih 2017 – 2019 (Ur.l. RS 73/2016) 
PREDPISI NA PODROČJU EKONOMIKE:
Zakon o ugotavljanju katastrskega dohodka (Uradni list RS, št. 63/16) 
Zakon o trošarinah (Uradni list RS, št. 47/16)  
Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/2011, 9/201224/2012, 30/2012, 40/2012 (ZUJF), 71/2012 (Odl.US: U-I-76/11-15), 75/2012, 94/2012, 52/2013 (Odl.US: U-I-147/12-18), 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15 in 55/15))
Zakon o davku na dodano vrednost  (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12 in 86/14 in 90/15)
Zakon o davčnem potrjevanju računov (Uradni list RS, št. 57/2015)
Zakon o davčnem postopku  (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B in 90/14, 91/15 in 63/16)
Uredba o ukrepih prenosa znanja in svetovanja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 9/15 in 68/16)
Uredba o ukrepih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja  (Uradni list RS, št. 35/15)
Uredba o izvajanju uredb (EU) o ukrepu informiranja in promocije kmetijskih proizvodov (Uradni list RS, št. 1/17) 
Uredba o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 55/15; 38/16, 84/16 in 19/17)
Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji  Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji (Uradni list RS, št. 57/2015)
Program razvoja podeželja 2014 - 2020 in Podukrepi Programa razvoja podeželja 2014 - 2020
Pravilnik o registru kmetijskih gospodarstev (Uradni list RS, št. 83/16 in 23/17)  
Pravilnik o izvajanju Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 62/16 in 67/16 – popr.)
Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost  (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 105/09, 27/10, 104/10, 110/10, 82/11, 106/11, 108/11, 102/12, 54/13, 85/14 in 95/14, 39/16, 45/16, 86/16 in 50/17)
Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem potrjevanju računov (Uradni list RS, št. 60/15, 75/15 in 90/15)
PREDPISI NA PODROČJU TEHNOLOGIJE
Zakon o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/2002, 110/2002 (ZUreP-1- 8/2003 popr.), 110/2002 (ZGO-1), 45/2004 (ZdZPKG), 90/2012 (ZdZPVHVVR), ZdZPVHVVR in 45/15)
Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin - seznam IV.B – posebne zahteve za varovana območja (Uradni list RS, št. 62/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/10 in 40/14 – ZIN-B),
Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15))
Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 83/2012) 
Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Uradni list RS, št. št. 18/13, 24/13 in 26/13)
Uredba o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu  (Uradni list RS, št. 45/14, 65/14 in 32/15)
Uredba o izvajanju uredb (ES) in (EU) o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (Uradni list RS, št. 5/15
Pravilnik o zootehniških standardih za plemensko kranjsko čebelo (Uradni list RS, št. 94/2003) 
Pravilnik o zootehniških pregledih določenih plemenskih živali, njihovega semena, jajčnih celic in zarodkov v prometu na območju držav članic EU (Uradni list RS, št. 26/04)
Pravilnik o zootehniških in genealoških pogojih za določene čistopasemske živali v prometu (Uradni list RS, št. 26/2004)
Pravilnik o usposabljanju in strokovnem izpopolnjevanju na področju živinoreje (Uradni list RS, št. 50/2007, 42/2012)
Pravilnik o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje hruševega ožiga (Uradni list RS, št. 50/2014)  
Pravilnik o primernih načinih premoženja in vrstah ukrepov za preprečitev nadaljnje škode na premoženju (Uradni list RS, št. 74/2005
Pravilnik o pravilni uporabi fitofarmacevtskih sredstev (Uradni list RS, št. 71/14)
Pravilnik o pogojih za priznanje rejskih organizacij, ki vodijo ali ustanavljajo izvorno rodovniško knjigo za plemenske kranjske čebele (Uradni list RS, št. 94/2003)
Pravilnik o pogojih za odobritev vzrejališč čebeljih matic, testnih postaj in priznanje drugih organizacij v čebelarstvu ter o pogojih glede reje in prometa s čebeljim plemenskim materialom (Uradni list RS, št. 125/2003 (34/2004), 100/2010)
Pravilnik o označevanju plemenskih živali in drugega plemenskega materiala (Uradni list RS, št. 93/2006)
Pravilnik o označevanju čebelnjakov in stojišč (Uradni list RS, št. 117/2008, 55/2013    92/2015 )   
Pravilnik o ohranjanju biotske raznovrstnosti v živinoreji (Uradni list RS, št. 90/2004, 88/2014)
Pravilnik o katastru čebelje paše, čebelarskem pašnem redu in programu napovedi medenja (Uradni list RS, št. 60/2013)
Pravilnik o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil (Uradni list RS, št. 8/2014)
Nacionalni gozdni program (Uradni list RS, št. 111/2007)
PREDPISI NA PODROČJU VARNE HRANE
Pravilnik o medu (Uradni list RS, št. 4/11, 26/14 – ZKme-1B in 9/15)
Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04 – ZdZPZ)
Uredba o izvajanju uredbe Sveta (ES) o zajamčenih tradicionalnih posebnostih kmetijskih proizvodov in živil ter uredbe Sveta (ES) glede zaščite geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila (Uradni list RS, št. 102/07)
Uredba o izvajanju uredbe (EU) o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom  (Uradni list RS, št. 6/14)
Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o gensko spremenjenih živilih in krmi in Uredbe (ES) o sledljivosti in označevanju gensko spremenjenih organizmov ter sledljivosti živil in krme, izdelanih iz gensko spremenjenih organizmov (Uradni list RS, št. 84/05 in 38/10)
Uredba o izvajanju Uredbe (ES) Evropskega parlamenta in Sveta o prehranskih in zdravstvenih trditvah na živilih (Uradni list RS, št. 80/07 in 38/10)
Uredba o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti glede živil, higiene živil in uradnega nadzora nad živili (Uradni list RS, št. 72/10)
Pravilnik o žganih pijačah  (Uradni list RS, št. 75/08, 7/09, 70/10, 70/10, 70/10, 26/14 – ZKme-1B in 32/15)
Pravilnik o zdravstvenih zahtevah za osebe, ki pri delu v proizvodnji in prometu z živili prihajajo v stik z živili  (Uradni list RS, št. 82/03 in 25/09)
Pravilnik o splošnem označevanju živil, ki niso predpakirana (Uradni list RS, 66/16)
Pravilnik o Slovenskem medu z zaščiteno geografsko označbo (Uradni list RS, št. 46/09)
Pravilnik o shemah kakovosti kmetijskih pridelkov in živil  (Uradni list RS, št. 23/15 in 43/15)
Pravilnik o registraciji in odobritvi obratov nosilcev dejavnosti na področju krme (Uradni list RS, št. 50/15 in 67/15 – popr.)
Pravilnik o registraciji in odobritvi obratov na področju živil (Uradni list RS, št. 96/14)
Pravilnik o posebnih zahtevah glede označevanja in predstavljanja predpakiranih živil (Uradni list RS, št. 83/14 in 74/16)
Pravilnik o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17)
Pravilnik o označbi geografskega porekla Kraški med (Uradni list RS, št. 80/05 in 45/08 – ZKme-1)
Pravilnik o označbi geografskega porekla Kočevski gozdni med (Uradni list RS, št. 124/04 in 45/08 – ZKme-1)
Pravilnik o monitoringu reziduov (Uradni list RS, št. 139/06)
Pravilnik o materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili (Uradni list RS, št. 36/05, 38/06, 100/06 in 65/08)
Pravilnik o količinah predpakiranih izdelkov (Uradni list RS, št. 110/02 in 89/08)
Pravilnik o kakovosti medice in peneče medice (Uradni list RS, št. 4/12, 24/12 – popr. in 26/14 – ZKme-1B)
Pravilnik o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil (Uradni list RS, št. 8/2014)
Odločba o določitvi preskusnih laboratorijev za ugotavljanje skladnosti medu in drugih čebeljih pridelkov  (Uradni list RS, št. 44/04)
Pravilnik o določitvi majhnih količin živil, pogojih za njihovo pridelavo ter o določitvi nekaterih odstopanj za obrate na področju živil živalskega izvora (Ur.l. RS, št. 96/2014)
Pravilnik o sledljivosti prometa in uporabe ter shranjevanju veterinarskih zdravil (Ur. l. RS, št. 38/09)
Uredba o ravnanju z odpadnimi zdravili (Uradni list RS, št. 105/08)
PREDPISI NA PODROČJU VETERINARSTVA
Zakon o veterinarstvu  (Uradni list RS, št. 33/01, 45/04 – ZdZPKG, 62/04 – odl. US, 93/05 – ZVMS in 90/12 – ZdZPVHVVR)
Zakon o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo)
Zakon o veterinarskih merilih skladnosti  (Uradni list RS, št. 93/05, 90/12 – ZdZPVHVVR, 23/13 – ZZZiv-C in 40/14 – ZIN-B)
Uredba o določitvi prekrškov za kršitve določb uredb Skupnosti s področja Zakona o veterinarskih merilih skladnosti  (Uradni list RS, št. 2/06)
Pravilnik o boleznih živali  (Uradni list RS, št. 81/07 in 24/10)
Pravilnik o sledljivosti prometa in uporabe ter shranjevanju veterinarskih zdravil  (Uradni list RS, št. 38/09)
Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, zatiranje, obveščanje in preprečevanje hude gnilobe čebelje zalege (Pestis apium)  (Uradni list RS, št. 119/06 in 38/07)
Odredba o izvajanju sistematičnega spremljanja stanja bolezni in cepljenj živali v letu 2015 (Uradni list RS, št. 91/14 in 55/15)
 
EU PREDPISI
Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (UL L št. 31 z dne 1. 2. 2002 z vsemi spremembami)
Uredba (ES) št. 852/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o higieni živil (UL L št. 139 z dne 30. 4. 2004, str. 1, z vsemi spremembami)
Uredba (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora (UL L št. 139 z dne 30. 4. 2004, str. 55, z vsemi spremembami)
Uredba evropskega parlamenta in sveta št. 183/2005 z dne 12. Januarja 2005 o zahtevah glede higiene krme (UL L ŠT. 35 Z DNE 8.2.2005)
Uredba Komisije (EU) št. 37/2010 z dne 22. decembra 2009 o farmakološko aktivnih snoveh in njihovi razvrstitvi glede mejnih vrednosti ostankov v živilih živalskega izvora (UL L št. 15 z dne 20. 1. 2010, str. 1, z vsemi spremembami) 
Izvedbena uredba komisije (EU) 2015/1368 z dne 6. avgusta 2015 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pomočjo za sektor čebelarstva
Uredba KOMISIJE (EU) št. 1408/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju
Delegirana uredba komisije (EU) 2015/1366 z dne 11. maja 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pomočjo za sektor čebelarstva  
Uredba komisije (ES) št. 917/2004 z dne 29. aprila 2004 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 797/2004 o ukrepih za izboljšanje splošnih pogojev za proizvajanje in trženje čebelarskih proizvodov