Čebelarski krožki


Eden glavnih pomenov javne svetovalne službe v čebelarstvu je tudi informiranje in oblikovanje pozitivnega odnosa splošne javnosti, zlasti mladih, do kulture čebelarstva, tradicije in ohranjanja narave.

Javna svetovalna služba v čebelarstvu s pomočjo mentorjev organizira čebelarske krožke, na katerih mladim predstavlja mnoge pomembne teme, jih seznanja z osnovami čebelarjenja in motivira za nadaljnje delo v čebelarstvu. V krožkih spoznavajo načine dejavnega varovanja in ohranjanja naravnega okolja ter medsebojno povezanost vpliva okolja in človekovih dejavnosti na njihovo zdravje.

Čebelarski krožki tako delujejo na osnovnih in srednjih šolah po Sloveniji. Delujejo po učnem načrtu za nižjo ali višjo skupino. 

Seznam čebelarskih krožkov po mentorjih in osnovnih šolah - seznam krožkov, ki deluje po enotnem učnem načrtu pod okriljem  ČZS, JSSČ in seznam drugih krožkov o katerih smo prejeli informacijo, da delujejo.

1. ODDAJA POROČIL O REALIZACIJI UR ZA OBDOBJE JANUAR-JUNIJ 2018
V skladu s 3. členom podjemne pogodbe za izvajanje aktivnosti povezanimi z izobraževanjem in usposabljanjem otrok vključenih v čebelarske krožke na osnovnih in srednjih šolah in v skladu z navodili, ki ste jih prejeli na posvetu mentorjev v mesecu septembru 2017, vas obveščamo, da je potrebno do petka, 22. 6. 2017 oddati pravilno izpolnjeno dokumentacijo (za obdobje od 1. januarja vključno februar, marec, april, maji in do vključno 22. junija v skupnem obsegu do največ 25 ur). V kolikor boste imeli izpolnjeno dokumentacijo že prej, vas prosimo, da jo nemudoma odpošljete na ČZS. Vsebina dokumentacije je sledeča:
- izpolnjena in s strani mentorja / mentorice ter ravnatelja, pomočnika ravnatelja ali direktorja osnovne oz. srednje šole podpisana in ožigosana Izjava o izvedbi učnega načrta za čebelarske krožke (obrazec objavljen spodaj med gradivi za mentorje),
- izpolnjena fotokopija Evidence vzgojno – izobraževalnega dela iz Dnevnika za druge oblike dela z učenci (šolski elektronski dnevnik ali različica dnevnika ČZS), opremljena z oznako »kopija enaka originalu«, ki je potrjena z žigom in podpisom ravnatelja, pomočnika ravnatelja ali direktorja osnovne oz. srednje šole na kateri krožek deluje ter podpisom mentorja / mentorice,
- seznam krožkarjev v čebelarskem krožku v šolskem letu 2017/2018 – samo v primeru, da ga v tem šolskem letu še niste poslali.
Prosimo vas, da se roka oddaje dokumentacije držite, saj je le ta pogoj za izplačilo sredstev mentorjem. Poročilo o delu je potrebno oddati tudi tistim mentorjem, ki delo opravljate brezplačno. V kolikor imate težave pri izpolnjevanju dokumentacije, se pravočasno obrnite na tel. št.: 01/729 61 24. Dokumentacijo oddate na ČZS, g. Marku Borku.

2. SET ZA PRVO POMOČ PRI PIKIH ČEBEL
Novi seti za prvo pomoč pri pikih čebel, za potrebe čebelarskih krožkov, so že bili dobavljeni na ČZS decembra 2017 in so s tem tudi na razpolago mentorjem, da jih prevzamete za vaše čebelarske krožke. Prevzem je možen na ČZS v rednem delovnem času oz. po predhodnem dogovoru s svetovalcem specialistom na terenskih lokacijah JSSČ. Pri prevzemu se na prevzemnem seznamu podpiše in navede datum prevzema. Prevzem lahko v vašem imenu izvrši tudi kdo drug.
Do danes je predvidoma v vseh setih, vsem posameznim sestavinam seta, že pretekel rok uporabnosti. Pri tem svetujemo preverjanje roka uporabnosti sestavin seta, ki ste ga prejeli tedaj. Pri Lekarni Ljubljana smo pridobili informacije, kako odgovorno ravnati z zdravili s pretečenim rokom uporabnosti. Neuporabljena zdravila s pretečenim rokom uporabnosti so dolžni sprejeti v vsaki lekarni. Sprejeli jih bodo tudi v vseh enotah Lekarna Ljubljana. Lahko tudi v enoti Lekarne Ljubljana v Lukovici. Zdravila lahko oddate tudi na ČZS in jih bomo mi posredovali v lekarno. Obstaja tudi možnost, da se zdravila odloži v za to posebej namenjene zbiralnike komunalnih odpadkov (npr. v Regijskem centru za ravnanje z odpadki Ljubljana ipd.). Starih ali neuporabljenih zdravil nikoli ne shranjujte doma, ne odvrzite v straniščno školjko, ne odlagajte v navadne zbiralnike komunalnih odpadkov!

3. LICENCIRANJE MENTORJEV ČEBELARSKIH KROŽKOV
Pravilnik o čebelarskih krožkih določa, da so mentorji čebelarskih krožkov lahko, bodisi čebelarji praktiki s smislom in motivacijo za poučevanje krožkarjev, bodisi pedagoški delavci šol oz. organizacij, v okviru katerih poteka čebelarski krožek, s smislom in motivacijo za poučevanje krožkarjev. Mentorji čebelarskih krožkov s katerimi sodeluje ČZS in jih podpira, morajo imeti licenco ČZS za vodenje čebelarskih krožkov. Licenco ČZS za vodenje čebelarskih krožkov lahko pridobi mentor, ki izpolnjuje naslednje pogoje: čebelarska usposobljenost, pedagoška usposobljenost, obvlada slovenski jezik. Mentor čebelarskega krožka je dolžan izpolniti pogoje in pridobiti licenco za vodenje čebelarskega krožka najkasneje v dveh letih od začetka vodenja čebelarskega krožka. Mentorji, ki še niste prejeli licence, se za izpeljavo postopka licenciranja obrnite na g. Borka, 01/729 61 14.

4. RAZPIS ZA ORGANIZACIJO TEKMOVANJ MLADIH ČEBELARJEV V LETIH 2020, 2021, 2022 ...
V aprilu 2018 smo dobili pisno potrditev, da bo 42. državno tekmovanje mladih čebelarjev leta 2019 potekalo v Beltincih. Zahvala gre Čebelarskemu društvu Beltinci in Osnovni šoli Beltinci, ki je sprejelo soorganizacijo tekmovanja v letu, ko obeležujemo 100-letnico priključitve Prekmurja k matičnemu narodu.
Za organizacijo TMČ v letih 2020, 2021, 2022 … nismo prejeli še nobene uradne pisne vloge, zato razpis za organizacijo TMČ ostaja odprt in vabimo vse možne soorganizatorje, še posebej tiste, ki so do sedaj interes že izrazili ustno, da le tega čim prej potrdijo s pisno vlogo. Več podatkov o pogojih organizacije TMČ dobite pri g. Marku Borku./pokryvala/

5. NAVODILO V PRIMERU UPORABE SETA ZA PRVO POMOČ
V primeru, da se v čebelarskem krožku dejansko uporabi set za prvo pomoč, se mora takšen dogodek zabeležiti v dnevniku za čebelarske krožke (datum, ime in priimek oskrbljenih oseb, dodaten opis ostalih okoliščin).
 

GRADIVA ZA MENTORJE:

INTERAKTIVNI UČBENIK ČEBELA SE PREDSTAVI – spletna različica
DELOVNI ZVEZEK ČEBELA SE PREDSTAVI – spletna različica
Navodilo za uporabo učnega načrta
Učni načrt – nižja stopnja
Učni načrt – višja stopnja
Vprašanja nižja skupina
Vprašanja srednja skupina
Vprašanja višja skupina 
Podatkovna baza medovitih rastlin IMYB – SLO DODATEK
Obrazec – poročanje ČZS
Obvestilo staršem
Navodila ob piku žuželke
Čebelji pik
Zdravljenje anafilaksije
Dnevnik za vodenje čebelarskih krožkov
Ukrepanje v primeru čebeljega pika in nudenje prve pomoči
Mikroskopiranje - anatomija čebele
Mikroskopiranje - cvetni prah
Slikovni sati - 10 satov
Slikovni sati - nadgradnja 5 satov
Izhodišča za pripravo dneva dejavnosti na osnovni šoli - čebelarstvo
Pedagoško-andragoško usposabljanje 2017 – gradivo (Učinkovito posredovanje znanja – Hedvika Dermol Hvala)​
Sheme višje kakovosti
Prepoznavanje medu
Dopolnitev učbenika Čebela se predstavi – medovite rastline in povzročitelji medenja
Kratki posnetki ICYB iz Češke v angleškem jeziku: "Kako organizirati čebelarski krožek"
360 stopinjski posnetki čebel za pametne telefone
Uporaba spletne aplikacije eČebelar