Čebelarski krožki


Eden glavnih pomenov javne svetovalne službe v čebelarstvu je tudi informiranje in oblikovanje pozitivnega odnosa splošne javnosti, zlasti mladih, do kulture čebelarstva, tradicije in ohranjanja narave.

Javna svetovalna služba v čebelarstvu s pomočjo mentorjev organizira čebelarske krožke, na katerih mladim predstavlja mnoge pomembne teme, jih seznanja z osnovami čebelarjenja in motivira za nadaljnje delo v čebelarstvu. V krožkih spoznavajo načine dejavnega varovanja in ohranjanja naravnega okolja ter medsebojno povezanost vpliva okolja in človekovih dejavnosti na njihovo zdravje.

Čebelarski krožki tako delujejo na osnovnih in srednjih šolah po Sloveniji. Delujejo po učnem načrtu za nižjo ali višjo skupino. 

Seznam čebelarskih krožkov po mentorjih in osnovnih šolah - seznam krožkov, ki deluje po enotnem učnem načrtu pod okriljem  ČZS, JSSČ in seznam drugih krožkov o katerih smo prejeli informacijo, da delujejo.

1. PROGRAM IN PRIJAVA NA 42. DRŽAVNO SREČANJE IN TEKMOVANJE MLADIH ČEBELARJEV
Letošnje 42. državno srečanje in tekmovanje mladih čebelarjev bo v soboto, 25. maja 2019, v prostorih OŠ Beltinci, Panonska 35/b, 9231 Beltinci. Mentorji čebelarskih krožkov naj prijave tekmovalnih ekip pošljejo preko >>>spletnega obrazca<<< (KLIKNI NA POVEZAVO), najpozneje do torka 23. aprila 2019. Poznejših prijav zaradi organizacije tekmovanja ne bomo upoštevali.
Tekmovanje bo potekalo na podlagi Pravilnika o državnem srečanju in tekmovanju mladih čebelarjev, ki je objavljen na spletni strani ČZS. Tekmovanje za vse težavnostne stopnje bo potekalo v pisni obliki iz naslednjih tematskih sklopov: teoretično znanje s področja čebelarstva, prepoznavanje medovitih rastlin, delo s čebelami, mikroskopiranje in prepoznavanje sortnosti medu.
Vprašanja iz sklopa teoretičnega znanja bodo sestavljena na podlagi učbenika Marije Mlaker Šumenjak »Čebela se predstavi« (2011). Tematski sklop vprašanj o prepoznavanju medovitih rastlin bo letos obsegal: 1. gradivo »Podatkovna baza medovitih rastlin IMYB – SLOVENSKI DODATEK« in z gradivom povezana vprašanja; 2. slike iz učbenika »Čebela se predstavi« in z njimi povezana vprašanja. Na nižji stopnji ne bo vprašanj iz gradiva Podatkovna baza, prav tako ne bo preverjanja znanja latinskih imen rastlin. Vsa vprašanja iz sklopa medovitih rastlin se bodo nanašala samo na rastline, ki so predstavljene v učbeniku »Čebela se predstavi«. Vprašanja za tematski sklop delo s čebelami bodo sestavljena na podlagi didaktičnega pripomočka osnovnega in nadgrajenega kompleta slikovnih satov, in sicer s slikami v testni poli z izbirnimi vprašanji o: 1. prepoznavanju satov, 2. urejanju satov, 3. osnovni odbiri in 4. izločitvi starega satja. Na nižji stopnji bodo samo vprašanja o prepoznavanju satov. Vprašanja o tematskem sklopu mikroskopiranje bodo sestavljena na podlagi gradiva Mikroskopiranje – anatomija čebele ter cvetni prah, in sicer s slikami v testni poli z izbirnimi vprašanji o: 1. prepoznavanju delov čebeljega telesa, 2. pravilnem poimenovanju delov čebeljega telesa, 3. prepoznavanju delov telesa posameznih osebkov v čebelji družini in 4. poimenovanju peloda (njegov izvor) po slovenskem poimenovanju rastline. Na nižji stopnji bodo samo vprašanja o prepoznavanju delov čebeljega telesa in prepoznavanju delov telesa posameznih osebkov v čebelji družini. Vprašanja iz sklopa prepoznavanje sortnosti medu bodo vezana na poskušanje vzorčkov medu iz shem višje kakovosti (Slovenski med z označeno geografsko označbo, Kočevski gozdni med, Kraški med). Sheme višje kakovosti in vrste medu bodo pred tekmovalnim delom predstavljene vsem tekmovalcem v posebni predstavitvi. Tudi letos bo, odvisno od rezultata, organiziran finalni krog za do tri izenačene najboljše ekipe na srednji in na višji stopnji. Za nižjo stopnjo finalni krog ne bo organiziran. Tekmovalci z zlatimi priznanji vseh treh stopenj bodo prejeli enoletno brezplačno naročnino na Slovenskega čebelarja.
Razpored ekip po učilnicah ter razpored za kosilo in vmesni program, bo sporočen vnaprej po e-pošti in na spletni strani ČZS. Zaradi vmesnega programa, ki deloma poteka tudi zunaj OŠ, udeležence prosimo, da se primerno oblečejo in obujejo, s seboj pa naj imajo tudi nahrbtnike in dežnike, če bi deževalo. Rezultati bodo razglašeni na sklepni prireditvi tekmovanja, pozneje pa bodo objavljeni tudi na spletni strani ČZS ter v SČ, št. 6/2019.
Program tekmovanja:
 8.00–9.30  Zbiranje in registracija tekmovalcev in spremljevalcev v avli levega krila šole
 8.00–9.30  Zajtrk
 9.30–9.45  Uvodni program v športni dvorani
 9.45–10.00  Razporeditev ekip k nadzornim osebam posamezne učilnice ter odhod v učilnice
 10.00–11.00  Tekmovanje v prostorih šole
 10.00–11.00  Srečanje mentorjev čebelarskih krožkov v šolski jedilnici
 11.00–14.00  Kosilo za udeležence tekmovanja ter izmenična udeležba na vmesnem programu
 14.00–15.00  Sklepna prireditev z razglasitvijo rezultatov in finalnim krogom za srednjo in višjo stopnjo v športni dvorani
 15.00  Odhod proti domu

Izpisana povezava na prijavni spletni obrazec: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeijJDmX0A3eOopwq_HMomgecN0UkLX929RWnApNW1wfiKteQ/viewform?usp=sf_link


2. SET ZA PRVO POMOČ PRI PIKIH ČEBEL
Seti za prvo pomoč pri pikih čebel, za potrebe čebelarskih krožkov, so bili dobavljeni na ČZS že decembra 2017 in so še vedno na razpolago tistim mentorjem, ki jih še niste prevzeli za vaše čebelarske krožke. Prevzem je možen na ČZS v rednem delovnem času oz. po predhodnem dogovoru s svetovalcem specialistom na terenskih lokacijah JSSČ. Pri prevzemu se na prevzemnem seznamu podpiše in navede datum prevzema. Prevzem lahko v vašem imenu izvrši tudi kdo drug.
Do danes je predvidoma v vseh setih iz leta 2016, vsem posameznim sestavinam seta, že pretekel rok uporabnosti. Pri tem svetujemo preverjanje roka uporabnosti sestavin seta, ki ste ga prejeli tedaj. Pri Lekarni Ljubljana smo pridobili informacije, kako odgovorno ravnati z zdravili s pretečenim rokom uporabnosti. Neuporabljena zdravila s pretečenim rokom uporabnosti so dolžni sprejeti v vsaki lekarni. Sprejeli jih bodo tudi v vseh enotah Lekarna Ljubljana. Lahko tudi v enoti Lekarne Ljubljana v Lukovici. Zdravila lahko oddate tudi na ČZS in jih bomo mi posredovali v lekarno. Obstaja tudi možnost, da se zdravila odloži v za to posebej namenjene zbiralnike komunalnih odpadkov (npr. v Regijskem centru za ravnanje z odpadki Ljubljana ipd.). Starih ali neuporabljenih zdravil nikoli ne shranjujte doma, ne odvrzite v straniščno školjko, ne odlagajte v navadne zbiralnike komunalnih odpadkov!

3. LICENCIRANJE MENTORJEV ČEBELARSKIH KROŽKOV
Pravilnik o čebelarskih krožkih določa, da so mentorji čebelarskih krožkov lahko, bodisi čebelarji praktiki s smislom in motivacijo za poučevanje krožkarjev, bodisi pedagoški delavci šol oz. organizacij, v okviru katerih poteka čebelarski krožek, s smislom in motivacijo za poučevanje krožkarjev. Mentorji čebelarskih krožkov s katerimi sodeluje ČZS in jih podpira, morajo imeti licenco ČZS za vodenje čebelarskih krožkov. Licenco ČZS za vodenje čebelarskih krožkov lahko pridobi mentor, ki izpolnjuje naslednje pogoje: čebelarska usposobljenost, pedagoška usposobljenost, obvlada slovenski jezik. Mentor čebelarskega krožka je dolžan izpolniti pogoje in pridobiti licenco za vodenje čebelarskega krožka najkasneje v dveh letih od začetka vodenja čebelarskega krožka. Mentorji, ki še niste prejeli licence, se za izpeljavo postopka licenciranja obrnite na g. Borka, 01/729 61 14.

4. RAZPIS ZA ORGANIZACIJO TEKMOVANJ MLADIH ČEBELARJEV V LETIH 2021, 2022, 2023 ...
V aprilu 2018 smo dobili pisno potrditev, da bo 42. državno tekmovanje mladih čebelarjev leta 2019 potekalo v Beltincih in sicer v soboto 25. maja 2019. Zahvala gre Čebelarskemu društvu Beltinci in Osnovni šoli Beltinci, ki je sprejelo soorganizacijo tekmovanja v letu, ko obeležujemo 100-letnico priključitve Prekmurja k matičnemu narodu.
Za organizacijo 43. TMČ v letu 2020 je dogovorjeno, da bo potekalo v občini Zagorje ob Savi, predvidoma na OŠ Ivana Skvarče Zagorje ob Savi, v sodelovanju s ČD Zagorje, občino Zagorje ob Savi in osnovno šolo. 43. TMČ bo potekalo v soboto 9. maja 2020.
Za organizacijo TMČ v letih 2021, 2022, 2023 … nismo prejeli še nobene uradne pisne vloge, zato razpis za organizacijo TMČ ostaja odprt in vabimo vse možne soorganizatorje, še posebej tiste, ki so do sedaj interes že izrazili ustno, da le tega čim prej potrdijo s pisno vlogo. Več podatkov o pogojih organizacije TMČ dobite pri g. Marku Borku.

5. NAVODILO V PRIMERU UPORABE SETA ZA PRVO POMOČ
V primeru, da se v čebelarskem krožku dejansko uporabi set za prvo pomoč, se mora takšen dogodek zabeležiti v dnevniku za čebelarske krožke (datum, ime in priimek oskrbljenih oseb, dodaten opis ostalih okoliščin).

6. ZLATI KROŽKAR
ČZS želi podpreti »zlate krožkarje«. Po enega krožkarja na čebelarski krožek, v posameznem šolskem letu, bo nagradila z enkratno celoletno naročnino na Slovenskega čebelarja. Nagrado za »zlatega krožkarja« bo prejel krožkar po izboru mentorja, ki ima diskrecijsko pravico, da ga izbere po lastni presoji. Pri izboru upošteva določene kriterije. »Zlati krožkar« naj izpolnjuje nekatere ali večino od naslednjih kriterijev: redna udeležba, večletna udeležba, marljivost, sodelovanje, pomoč pri izvedbi, uspeh na tekmovanju, pridobljeno čebelarsko (praktično in teoretično) znanje, pozitiven odnos do čebel in čebelarjenja itd. »Zlati krožkar« je lahko tudi ista oseba več let zapored, lahko pa je vsako leto druga oseba. Ob zaključku posameznega šolskega leta (prvič ob zaključku leta 2018/2019) mentor sporoči svojo odločitev, skupaj s podatki naslovnika, na ČZS, ki zagotovi, da z naslednjim koledarskim letom »zlati krožkar« prejema Slovenskega čebelarja.
 

GRADIVA ZA MENTORJE:

INTERAKTIVNI UČBENIK ČEBELA SE PREDSTAVI – spletna različica
DELOVNI ZVEZEK ČEBELA SE PREDSTAVI – spletna različica
Navodilo za uporabo učnega načrta
Učni načrt – nižja stopnja
Učni načrt – višja stopnja
Vprašanja nižja skupina
Vprašanja srednja skupina
Vprašanja višja skupina 
Vpisni obrazec za čebelarski krožek
Podatkovna baza medovitih rastlin IMYB – SLO DODATEK
Obrazec – poročanje ČZS
Navodila ob piku žuželke
Čebelji pik
Zdravljenje anafilaksije
Dnevnik za vodenje čebelarskih krožkov
Ukrepanje v primeru čebeljega pika in nudenje prve pomoči
Mikroskopiranje - anatomija čebele
Mikroskopiranje - cvetni prah
Slikovni sati - 10 satov
Slikovni sati - nadgradnja 5 satov
Izhodišča za pripravo dneva dejavnosti na osnovni šoli - čebelarstvo
Pedagoško-andragoško usposabljanje 2018 – gradivo (Učinkovito posredovanje znanja – Hedvika Dermol Hvala)​
Pedagoško-andragoško usposabljanje 2017 – gradivo (Učinkovito posredovanje znanja – Hedvika Dermol Hvala)​
Sheme višje kakovosti
Prepoznavanje medu
Dopolnitev učbenika Čebela se predstavi – medovite rastline in povzročitelji medenja
Kratki posnetki ICYB iz Češke v angleškem jeziku: "Kako organizirati čebelarski krožek"
360 stopinjski posnetki čebel za pametne telefone
Uporaba spletne aplikacije eČebelar