Čebelarski krožki


Eden glavnih pomenov javne svetovalne službe v čebelarstvu je tudi informiranje in oblikovanje pozitivnega odnosa splošne javnosti, zlasti mladih, do kulture čebelarstva, tradicije in ohranjanja narave.

Javna svetovalna služba v čebelarstvu s pomočjo mentorjev organizira čebelarske krožke, na katerih mladim predstavlja mnoge pomembne teme, jih seznanja z osnovami čebelarjenja in motivira za nadaljnje delo v čebelarstvu. V krožkih spoznavajo načine dejavnega varovanja in ohranjanja naravnega okolja ter medsebojno povezanost vpliva okolja in človekovih dejavnosti na njihovo zdravje.

Čebelarski krožki tako delujejo na osnovnih in srednjih šolah po Sloveniji. Delujejo po učnem načrtu za nižjo ali višjo skupino. 

Seznam čebelarskih krožkov po mentorjih in osnovnih šolah1.
40. DRŽAVNO SREČANJE IN TEKMOVANJE MLADIH ČEBELARJEV V VELENJU:
Letošnje 40. državno srečanje in tekmovanje mladih čebelarjev bo v soboto, 6. maja 2017, v prostorih OŠ Gustava Šiliha Velenje, Vodnikova 3, 3320 Velenje. Mentorji čebelarskih krožkov naj prijave tekmovalnih ekip pošljejo preko spletnega obrazca: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3LEZ2bOYnL6wpmxZpOtnuy025hWlZJmvhkvF7qkKiH-xKAA/viewform?usp=sf_link najpozneje do 10. aprila 2017. Poznejših prijav zaradi organizacije tekmovanja ne bomo upoštevali.
(V primeru, da prijave ne boste mogli uspešno oddati preko spletnega obrazca, lahko izjemoma uporabite obrazec objavljen na spletni strani ČZS, ki ga pošljete na e-naslov: info@czs.si ali po navadni pošti na naslov: ČZS, Brdo pri Lukovici 8, 1225 Lukovica. Če ste ekipe že prijavili preko spletnega obraza ni potrebno pošiljati še pisnega obrazca.)
Tekmovanje bo potekalo na podlagi Pravilnika o državnem srečanju in tekmovanju mladih čebelarjev, ki je objavljen na spletni strani ČZS. Tekmovanje za vse težavnostne stopnje bo potekalo v pisni obliki iz naslednjih tematskih sklopov: teoretično znanje s področja čebelarstva, prepoznavanje medovitih rastlin, delo s čebelami, mikroskopiranje in prepoznavanje sortnosti medu.
Vprašanja iz sklopa teoretičnega znanja bodo sestavljena na podlagi učbenika Marije Mlaker Šumenjak »Čebela se predstavi« (2011). Tematski sklop vprašanj o prepoznavanju medovitih rastlin bo letos obsegal: 1. gradivo »Podatkovna baza medovitih rastlin IMYB – SLOVENSKI DODATEK« in z gradivom povezana vprašanja; 2. slike iz učbenika »Čebela se predstavi« in z njimi povezana vprašanja. Na nižji stopnji ne bo vprašanj iz gradiva Podatkovna baza, prav tako ne bo preverjanja znanja latinskih imen rastlin. Vsa vprašanja iz sklopa medovitih rastlin se bodo nanašala samo na rastline, ki so predstavljene v učbeniku »Čebela se predstavi«. Vprašanja za tematski sklop delo s čebelami bodo sestavljena na podlagi didaktičnega pripomočka osnovnega in nadgrajenega kompleta slikovnih satov, in sicer s slikami v testni poli z izbirnimi vprašanji o: 1. prepoznavanju satov, 2. urejanju satov, 3. osnovni odbiri in 4. izločitvi starega satja. Na nižji stopnji bodo samo vprašanja o prepoznavanju satov. Vprašanja o tematskem sklopu mikroskopiranje bodo sestavljena na podlagi gradiva Mikroskopiranje – anatomija čebele ter cvetni prah, in sicer s slikami v testni poli z izbirnimi vprašanji o: 1. prepoznavanju delov čebeljega telesa, 2. pravilnem poimenovanju delov čebeljega telesa, 3. prepoznavanju delov telesa posameznih osebkov v čebelji družini in 4. poimenovanju peloda (njegov izvor) po slovenskem poimenovanju rastline. Na nižji stopnji bodo samo vprašanja o prepoznavanju delov čebeljega telesa in prepoznavanju delov telesa posameznih osebkov v čebelji družini. Vprašanja iz sklopa prepoznavanje sortnosti medu bodo vezana na poskušanje vzorčkov medu iz shem višje kakovosti (Slovenski med z označeno geografsko označbo, Kočevski gozdni med, Kraški med). Sheme višje kakovosti in vrste medu bodo pred tekmovalnim delom predstavljene vsem tekmovalcem v posebni predstavitvi.
Razpored ekip po učilnicah ter razpored za kosilo in ogled krajevnih znamenitosti bo sporočen v tednu pred tekmovanjem. Zaradi vmesnega programa, ki vključuje ogled krajevnih znamenitosti, udeležence prosimo, da se primerno oblečejo in obujejo, s seboj pa naj imajo tudi nahrbtnike in dežnike, če bi deževalo. Rezultati bodo razglašeni na sklepni prireditvi tekmovanja, pozneje pa bodo objavljeni tudi na spletni strani ČZS ter v SČ, št. 6/2017. V okviru sklepne prireditve bomo razglasili tudi zmagovalce natečaja za najlepšo poslikavo panjske končnice.
Program tekmovanja: 
8.00–9.00: Zbiranje in prijava tekmovalcev in spremljevalcev v športni dvorani
8.00–9.30: Zajtrk
9.30–9.40: Uvodni program v športni dvorani
9.40-9.50: Predstavitev shem višje kakovosti in vrst medu v športni dvorani
9.50–10.00: Razporeditev ekip k nadzornim osebam posamezne učilnice ter odhod v učilnice
10.00–10.45: Srečanje mentorjev čebelarskih krožkov v šolski jedilnici
10.00–10.45: Tekmovanje v prostorih šole
11.00–14.00: Kosilo za udeležence tekmovanja oz. ogled krajevnih znamenitosti – izmenično
14.00–15.00: Sklepna prireditev z razglasitvijo rezultatov v športni dvorani
15.00: Odhod proti domu

2.
VIII. NATEČAJ ZA NAJBOLJŠO POSLIKAVO PANJSKE KONČNICE: ČZS razpisuje VIII. natečaj za najboljšo poslikavo panjske končnice. Na natečaju lahko sodelujejo čebelarski krožki delujoči v šolskem letu 2016/2017 v okviru ČZS, JSSČ. Posamezen čebelarski krožek lahko na natečaju sodeluje z največ 3 poslikanimi panjskimi končnicami. Svoje izdelke nam lahko pošljete po navadni pošti na naslov ČZS s pripisom: »Natečaj za panjske končnice« ali dostavite osebno na sedež ČZS do vključno petka 7. aprila 2017. Vsaka končnica naj bo na hrbtni strani opremljena s sledečimi podatki:
• ime in priimek avtorja,
• starost,
• razred,
• naziv OŠ,
• ime in priimek mentorja čebelarskega krožka
 
Končnice, ki bodo prispele po pretečenem roku ali nepopolno označene končnice, ne bodo vključene med prispele končnice za ocenjevanje! Poslikave panjskih končnic bo ocenjevala tričlanska komisija ČZS, po vnaprej določenih merilih: izpovednost, originalnost, tehnična dovršenost in estetika. Izbranih bo 10 najboljših končnic, izmed katerih bodo iz vsake triade izbrane po tri končnice ter zmagovalna končnica iz katerekoli triade. Zmagovalce natečaja za najboljšo poslikavo panjske končnice bomo razglasili v soboto 6. maja 2017, na 40. državnem srečanju in tekmovanju mladih čebelarjev v Velenju. Zmagovalci bodo prejeli priznanje, zanje pa bomo skušali pridobiti uporabne čebelarske nagrade s strani sponzorjev. Panjske končnice bodo ostale na razpolago ČZS do izteka Tekmovanja mladih čebelarjev. Prevzeti jih bo možno osebno na sedežu ČZS po 15. juniju 2017.

3.
TEKMOVANJE MLADIH ČEBELARJEV LETA 2018: V maju 2016 smo dobili pisno potrditev, da bo državno tekmovanje mladih čebelarjev leta 2018 potekalo v Krškem in sicer 5. maja 2018. Zahvala gre Čebelarskemu društvu Krško in Osnovni šoli Jurija Dalmatina Krško, ki je sprejelo soorganizacijo tekmovanja.
Za organizacijo TMČ v letih 2019, 2020, … nismo prejeli še nobene uradne pisne vloge, zato razpis za organizacijo TMČ ostaja odprt in vabimo vse možne soorganizatorje, še posebej tiste, ki so do sedaj interes že izrazili ustno, da le tega čim prej potrdijo s pisno vlogo. Več podatkov o pogojih organizacije TMČ dobite v tajništvu pri g. Antonu Tomcu./pokryvala/

4.
SET ZA PRVO POMOČ PRI PIKIH ČEBEL, za potrebe čebelarskih krožkov, kot je bilo sklenjeno na septembrskem posvetu z mentorji, je že dobavljen na ČZS in s tem tudi na razpolago mentorjem, da jih prevzamete za vaše čebelarske krožke. Prevzem je možen na ČZS v rednem delovnem času oz. po predhodnem dogovoru s svetovalcem specialistom na terenskih lokacijah JSSČ. Pri prevzemu se na prevzemnem seznamu podpiše in navede datum prevzema.

5.
NAVODILO V PRIMERU UPORABE SETA ZA PRVO POMOČ: V primeru, da se v čebelarskem krožku dejansko uporabi set za prvo pomoč, se mora takšen dogodek zabeležiti v dnevniku za čebelarske krožke (datum, ime in priimek oskrbljenih oseb, dodaten opis ostalih okoliščin).
 

GRADIVA ZA MENTORJE:

INTERAKTIVNI UČBENIK ČEBELA SE PREDSTAVI – spletna različica
DELOVNI ZVEZEK ČEBELA SE PREDSTAVI – spletna različica
Navodilo za uporabo učnega načrta
Učni načrt – nižja stopnja
Učni načrt – višja stopnja
Vprašanja nižja skupina
Vprašanja srednja skupina
Vprašanja višja skupina 
Podatkovna baza medovitih rastlin IMYB – SLO DODATEK
Obrazec – poročanje ČZS
Obvestilo staršem
Navodila ob piku žuželke
Čebelji pik
Zdravljenje anafilaksije
Dnevnik za vodenje čebelarskih krožkov
Ukrepanje v primeru čebeljega pika in nudenje prve pomoči
Mikroskopiranje - anatomija čebele
Mikroskopiranje - cvetni prah
Slikovni sati - 10 satov
Slikovni sati - nadgradnja 5 satov
Izhodišča za pripravo dneva dejavnosti na osnovni šoli - čebelarstvo
Pedagoško-andragoško usposabljanje 2017 – gradivo (Učinkovito posredovanje znanja – Hedvika Dermol Hvala)​
Prijavnica TMČ Velenje 2017